นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ใน 13 นักธุรกิจสตรีชั้นนำระดับโลก The Leading Women Entrepreneurs of the World, นักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2550 โดยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, The Women Who Make a Difference Awards 2012 โดยนิตยสาร Thailand Tatler และรางวัลอื่นๆ เช่น สตรีไทยดีเด่น สภาสตรีแห่งชาติฯ ปี 2555 และนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 โดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สำหรับประวัติการทำงาน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด, บริษัท ไทยโตชิบาฟลูออเรสเซนท์แลมป์ จำกัด, บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด และกรรมการ บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

ด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมที่ Rhode Island School of Design รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตร ‘Director Certificate Program’ และ ’The Role of Chairman Program‘ จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549 (ปรอ.19) / (วปอ.49)

คำแถลงนโยบายด้านการทอ่ งเทีย่ วของคณะรฐั มนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรี แถลงตอ่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

“ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก ในบางพื้นทีที่ม่ ตี อ่ การทอ่ งเทีย่ วในโอกาสแรกทีจ่ ะทำได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกทีเ่ กือ้ กลู ตอ่ บรรยากาศการทอ่ งเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ำพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน รวมทั้ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว”

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (3 ตุลาคม 2545 - 10 มีนาคม 2548)
2. นายสนธยา คุณปลื้ม (11 มีนาคม 2548 – 1 สิงหาคม 2548)
3. นายประชา มาลีนนท์ (2 สิงหาคม 2548 – 19 กันยายน 2549)
4. ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี (8 ตุลาคม 2549 – 5 กุมภาพันธ์ 2551)
5. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (6 กุมภาพันธ์ 2551 – 17 กันยายน 2551)
6. นายชุมพล ศิลปอาชา (22 ธันวาคม 2551 – 21 มกราคม 2556)
7. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ (2 เมษายน 2556 – 22 พฤษภาคม 2557)
8. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (31 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน)


 

เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด


TAT TOURISM JOURNAL 4/2014
TAT Tourism Journal 4/2014