สถานการณ์การท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

 • จำนวน 6.60 ล้านคน (-6%) สร้างรายได้ 3.1 แสนล้านบาท (-4%) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 • ทุกภูมิภาคล้วนมีการชะลอตัว ยกเว้น แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา
 • จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่วนตลาดที่มีอัตรา การเติบโตสูงสุด ได้แก่ ลาว บราซิล อียิปต์ ส่วนตลาดที่หดตัวมากที่สุด คือ ฮ่องกง คูเวต และบรูไน
 • สาเหตุหลักของการชะลอตัวจากการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2557 ที่มีผลให้รัฐบาลของแต่ละประเทศประกาศคำแนะนำ นักท่องเที่ยว (Travel Advisory) ในระดับที่แตกต่างกัน

 

แนวโน้มยอดการจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557

 • ภาพรวมยอดการจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ล่วงหน้ามาประเทศไทยยังคงชะลอตัว (-6%)
 • ภูมิภาคที่ขยายตัว ได้แก่ ยุโรปใต้ ยุโรปเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับเอเชีย และแปซิฟิก ยุโรปกลาง และ ตะวันออกกลาง ยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
 • การเดินทางเข้าท่าอากาศยานไทย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าท่าอากาศยานภูเก็ตมากที่สุด รองลงมาคือ เกาะสมุย และเชียงใหม่ ยกเว้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีปัญหาจากสถานการณ์ทางการเมือง

 


ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการไตรมาสที่ 1/2557 เท่ากับ 96 เป็นไตรมาสแรกนับตั้งแต่ปี 2556 ที่ผู้ประกอบการประเมินความ เชื่อมั่นต่ำกว่าระดับปกติ แสดงให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของ ผู้ประกอบการ

 

 • คาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไตรมาสที่ 2/2557 เท่ากับ 98 เป็นการคาดการณ์ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556
 • ในไตรมาสที่ 2/2557 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.15 ล้านคน
 • เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ส่งผลให้ไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว ในครึ่งปีแรกสูงถึง 8.2 หมื่นล้านบาทจากที่เคยคาดการณ์ไว้ และหากสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น ก็อาจส่งผล ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก

 


สถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

ภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

 • จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย 35.22 ล้านคน-ครั้ง รายได้จากคนไทย รวม 113,361.14 ล้านบาท
 • จำนวนผู้เยี่ยมเยือนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
 • รายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (OR) อยู่ที่ร้อยละ 65 โดยภาคใต้ และภาคตะวันออก มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงกว่าของทั้งประเทศ

 

หมายเหตุ :

 • จำนวน รายได้ และอัตราการเข้าพัก เป็นตัวเลขเบื้องต้น
 • ภาคกลาง รวมกรุงเทพฯ และภาคตะวันตก

 

สถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาสที่ 1 ปี 2557

 

 • ในไตรมาสที่ 1/2557 มีนักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 65 เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา มีสัดส่วนมากที่สุด2
 • พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 25573 พบว่า คนไทยท่องเที่ยวในประเทศลดลงร้อยละ 5 ใช้จ่ายเงินเพื่อท่องเที่ยวเฉลี่ยคนละ 9,856.24 บาท ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนต่อการไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทย4 ได้แก่ ความสะดวกด้านวีซ่า (2) การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำจากไทยไปต่างประเทศ (3) การแข่งขันด้านราคา ของแพ็คเกจทัวร์
 • ผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ลดจำนวนการเที่ยวในประเทศลง (ร้อยละ 41) ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ และอีกส่วนหนึ่งลดค่าใช้จ่ายการเที่ยวลง (ร้อยละ 17)1 เช่นเดียวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย 3/4 ซึ่งพบว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและปัญหาการเมืองในประเทศ ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายในระยะนี้

 

 

แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาสที่ 2 ปี 2557

 • ในไตรมาสที่ 2/2557 นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 50 มีแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จุดหมายที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง2
 • จากผลการสำรวจในหัวข้อ ‘จับกระแสเที่ยวไทยในวันหยุดยาว’5 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มเดินทางเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีวันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่อนข้างมาก อีกทั้งสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาพักแรม มีมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 51 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16)
 • อย่างไรก็ตาม สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10-16 เมษายน) มีคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศประมาณ 2-2.5 แสนคน โดยคนไทยมีแนวโน้มเลือกแพ็คเกจที่มีราคาไม่สูงมากนัก ซื้อทัวร์ที่มีวันเดินทางน้อยลง ทั้งนี้ แพ็คเกจทัวร์ราคาถูกลงจากการแข่งขันที่ดุเดือดของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเส้นทางญี่ปุ่น

 ที่มา:
1 ททท. สำนักงานในประเทศ: ระบบรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ
2 สภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: โครงการการรายงาน และพยากรณ์สถานการณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
3 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
5 กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว

 

เรื่อง : งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด