บทบรรณาธิการ

บทความในจุลสารวิชาการการท่องเที่ยวฉบับนี้ค่อนข้างหลากหลาย ตามวิถีการท่องเที่ยวที่มี หลายองค์ประกอบ เฉกเช่นเดียวกับศาสตร์ทางการท่องเที่ยวที่หล่อหลอมศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบิน การจัดการอย่างยั่งยืน มานุษยวิทยา จิตวิทยา  การท่องเที่ยวจึงได้ยืมศัพท์เทคนิคของศาสตร์อื่นๆ มาใช้ เช่น PANKs, Happiness  Index,  Low Carbon, Pop Culture, Soft Content

 

ว่ากันไปแล้ว ในปัจจุบันประเทศไทยมีการวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยู่พอสมควร แต่ยังหาคนไปใช้ ไม่ค่อยได้มากนัก อาจเป็นเพราะว่านักทฤษฎีพูดคุยกับนักปฏิบัติน้อยไปหรือเปล่า องค์การ การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้จัดเวทีให้คน 2 กลุ่มนี้ได้มาพบปะกันในเวที TedQual Network สำหรับในประเทศไทย ใครล่ะจะเป็นผู้ริเริ่ม

การเมืองไทยยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองว่าจะมีผลมากน้อยเพียงไรกับการท่องเที่ยว ได้แต่ หวังว่าในปีใหม่นี้ บ้านเมืองคงไม่มีความขัดแย้ง เพราะการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวกับข่าวเชิงลบมากที่สุด

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 

ดร. วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์

     กองบรรณาธิการ

 


 

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

ธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จุฑาพร  เริงรณอาษา

รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
รักษาการรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

สุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ 10
วิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
พงศธร เกษสำลี  รองผู้ว่าการด้านตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้
ศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
สมรัก คำพุทธ    รองผู้ว่าการด้านบริหาร
มานิตย์ บุญฉิม    ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
   

 

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

 

กองบรรณาธิการ

อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์           ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
จรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
บุษกร พรหมมาโนช ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
โศรยา หอมชื่น              หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ        พนักงานวางแผน
สุจิตรา แย้มงามเหลือ      พนักงานบันทึกข้อมูล

 

download PDF และอ่าน ebook

 ดาวน์โหลด PDF และอ่าน eBook คลิกที่นี่


 

สารบัญ

 

  • บทบรรณาธิการ

 

Tourism Situation

 

Tourism Research

 

From the Cover

 

Tourism Trend

 

Tourism Seminar

 

Tourism Talk

 

Low Carbon Tourism

 

Pop Culture Tourism

 

Tourism @ AEC

 

^ to top || TAT 1/2014