งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 5 ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ. ศ. 2553  ภายใต้ชื่องานว่า "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ ” เป็นการร่วมและสร้างสรรค์งานประติมากรรมเทียนจากศิลปิน 10 ประเทศ ประกอบด้วย จีน สเปน โปแลนด์ อิตาลี บัลแกเรีย เยอรมนี ตุรกี รัสเซีย ญี่ปุ่นและไทย  ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยวกับเทียน ท่องธรรมกับไทย”

 

     รูปแบบการจัดงาน เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2553  จัดงานที่ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมได้แก่  กิจกรรมผลงานด้านประติมากรรมเทียนนานาชาติ กิจกรรมเสริมด้านศิลปศึกษาร่วมสมัย    กิจกรรมเสริมด้านนาฏศิลป์  และกิจกรรมเสริมทางวิชาการ    เป็นกิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการจัดงานและประสานหน่วยงาน บุคลากรทั้งในส่วนราชการและเอกชน  หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

     ในการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งนี้ได้มีการประเมินผลการจัดงาน โดยสำรวจความพึงพอใจในการจัดงาน จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  สัมภาษณ์ ศิลปินเทียนนานาชาติ และผู้ร่วมการจัดงาน  เพื่อให้ทราบผลการจัดงาน และนำมาปรับปรุงใช้ในการจัดงานครั้งต่อไป โดยคณะผู้ประเมินผลการจัดงานแบ่งรายละเอียดการประเมินผลดังนี้
ส่วนที่ I     ผลการศึกษาข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่วนที่ II    ผลการศึกษาข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนที่ III   ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกศิลปินและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ
ส่วนที่ IV สรุปผลการประเมินงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ 

     การวิเคราะห์ผลการศึกษาในครั้งนี้   ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานในการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1: สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูล และส่วนที่ 2 : สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสถิติ

สรุปผลการประเมินผลการจัดงาน
     การประเมินผลการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำผลการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ โดยการวิจัยเชิงสำรวจกับกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 400 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 200 คน พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับศิลปินนานาชาติ จาก 10 ประเทศ และกลุ่มตัวแทนผู้จัดงานหลัก/ผู้ร่วมจัดงานจาก 8 หน่วยงานหลักโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล

     จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 400 คนและชาวต่างประเทศ จำนวน 200 คน พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย เข้าร่วมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นเพศชายมากกว่า  เพศหญิง  นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเป็นกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุระหว่าง 36 - 60 ปี  สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ   ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมเดินทางมาเป็นกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุระหว่าง 36 - 60 ปี เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวไทย  โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพ พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  มีรายได้สูงอยู่ระหว่าง 75,000 - 149,999 บาทต่อเดือน ซึ่งตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในกลุ่มต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

     สรุปพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า 
     1) ด้านพฤติกรรมการรับทราบข่าวสารงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ   นักท่องเที่ยวชาวไทยเคยได้รับข้อมูลข่าวสารด้านงานประติมากรรมเทียนนานาชาติมาก่อน ส่วนชาวต่างชาติส่วนใหญ่นั้นไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดงานมาก่อน  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากคำบอกเล่าของญาติพี่น้อง 

     2) ด้านพฤติกรรมการเข้าร่วมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการเข้าร่วมงาน  เพราะต้องการเข้าชมความงดงามของงานประติมากรรมเทียนนานาชาติจากฝีมือของศิลปินต่างชาติ   ทั้งนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวโดยรถยนต์ส่วนตัว  และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมด้านการจัดแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ  

     3) ด้านการรับรู้ที่มีต่องานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเข้าใจว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการจัดงานครั้งนี้

     ส่วนความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเมื่อพูดถึงงานประติมากรรมเทียนนานาชาตินั้น นักท่องเที่ยวนึกถึง ต้นเทียน การแกะสลักต้นเทียน และความอลังการของต้นเทียนเป็นอันดับแรก  และเข้าใจว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี

     ในทางตรงกันข้าม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินึกถึงขี้ผึ้ง เป็นอันดับแรก เมื่อพูดถึงงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  และเข้าใจว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวไทย    เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

     4) ด้านความคิดเห็นที่มีต่องานประติมากรรมเทียนนานาชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมงานในครั้งต่อไป  และตั้งใจที่จะชวนญาติ  พี่น้อง/ เพื่อน และคนรู้จักมาร่วมงานด้วย  และชื่นชอบในกิจกรรมนิทรรศการเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     5) ด้านความพึงพอใจที่มีต่องานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความพึงพอใจต่องานครั้งนี้ เหมือนกันคือในระดับดีมากมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่การจัดงาน และด้านผลงานประติมากรรม/กิจกรรมภายในงาน ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดี

ความคิดเห็นของศิลปินนานาชาติ
     พบว่ามีศิลปินที่เข้าร่วมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ จากทั้ง 10 ประเทศนั้น  เป็นเพศชาย 9 คน และเพศหญิง 1 คน  มีอายุเฉลี่ย 45   ปี  พบว่ามีศิลปินที่เป็นศิลปินอิสระ 4 คน ได้แก่ รัสเซีย บัลแกเรีย อิตาลี และโปแลนด์ เป็นช่างประติมากรรม  4 คน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน  สเปนและไทย  เป็นนักเรียนทุนด้านประติมากรรม 1 คน จากประเทศเยอรมนี และศิลปินอีก 1 คน เป็นอาจารย์สอนศิลปะชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย    ศิลปินส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานด้านศิลปะทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ   และพบว่าศิลปินเกือบทั้งหมดยังไม่เคยเข้าร่วมการแสดงผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  มีเพียงศิลปินจากเยอรมัน เพียงประเทศเดียวที่เคยเข้าร่วมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติเป็นครั้งที่สอง

พฤติกรรมการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับงานประติมากรรมเทียนนานาชาติของศิลปินนานาชาติ
     พบว่าศิลปินจาก 10 ประเทศ รับทราบข่าวสารงานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งที่ 5 จาก แหล่งข่าวสารสำคัญที่เผยแพร่  5   แหล่ง ดังนี้
     1. สมาคมช่างแกะสลักไม้ในประเทศญี่ปุ่น
     2. เว็บไซต์ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
     3. คำบอกเล่าจากเพื่อนที่อยู่เมืองไทยและเพื่อนศิลปินที่เคยมาร่วมงานและได้รับความประทับใจ
     4. ศูนย์วัฒนธรรมในประเทศจีน
     5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

พฤติกรรมการมาร่วมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติของศิลปินนานาชาติ

     1. การเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก ศิลปิน 9 ประเทศ จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมงานปีนี้เป็นครั้งแรก ยกเว้นศิลปินจากประเทศเยอรมนี ที่ได้เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่สอง ซึ่งเคยร่วมงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551

     2. เหตุผลของศิลปินในการเข้าร่วมงาน  ศิลปินทุกท่านสนใจและตั้งใจเข้าร่วมงาน ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
     1) ศิลปินส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมงาน เนื่องจากเป็นความสนใจส่วนบุคคล  ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ศิลปะด้านประติมากรรม เทคนิค และศิลปะด้านอื่นๆ จากชาติต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

     2) ศิลปินส่วนใหญ่สนใจในการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปะ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ และรักการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ

     3) ศิลปินจาก 2 ประเทศให้เหตุผลการร่วมงานที่มาจากการคัดเลือกโดยตรง คือ ศิลปินประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมช่างแกะสลักโดยตรงและศิลปินประเทศจีนที่ได้รับการคัดเลือกจาก ศูนย์วัฒนธรรมในประเทศจีน

     4) นอกจากนี้มีศิลปินจาก 2 ประเทศให้เหตุผลเพิ่มเติม ได้แก่ ศิลปินจากประเทศโปแลนด์ สนใจในวัตถุดิบโดยเฉพาะเทียนในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม และศิลปินจากประเทศตุรกีสนใจที่จะแสดงผลงานของตนให้ชาติต่าง ๆ ได้ชม

ความคิดเห็นที่มีต่องานประติมากรรมเทียนนานาชาติของศิลปินนานาชาติ
     1. ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมแล้วศิลปินเกือบทุกคน มีความพึงพอใจมากที่สุดกับการบริหารจัดการงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโดยตรงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการประสานงานของหน่วยงานและบุคลากรในท้องถิ่น  ดังนั้น การบริหารจัดการในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศิลปินเกือบทั้งหมดยืนยันว่า  ถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบ มีความเป็นมืออาชีพ  รวมถึงการอำนวยการ  การประสานงาน การบริการให้ความสะดวกสบายแก่ศิลปิน   ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และความเป็นมิตรของผู้จัด  ผู้ช่วย  และผู้เข้าชม   ซึ่งศิลปินโปแลนด์ระบุว่า รูปแบบการจัดงานของไทย ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่กดดัน  เนื่องจากไม่มีการเก็บค่าเข้าชม   เพราะหากเก็บค่าเข้าชม ศิลปินต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้เข้าชมด้วยเพื่อให้คุ้มค่ากับที่ได้จ่ายไป  อีกทั้งศิลปินชาวญี่ปุ่นยังให้ความเห็นสนับสนุนว่าเป็นการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติที่สวยงามและยิ่งใหญ่มาก

     2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการทำงาน  ศิลปินส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน มีเพียงศิลปินจาก 4 ประเทศ ที่พบปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ได้รับการแก้ไขจากฝ่ายประสานงาน เป็นอย่างดี  ซึ่งสรุปเป็น 6 ประเด็น

     2.1 ปัญหาและอุปสรรค
     1) ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่อนข้างจำกัด  อุปกรณ์มีไม่หลากหลายและเครื่องยนต์มีปัญหาทำให้เกิดการทำงานที่ล่าช้า
     2) ปัญหาด้านการเปลี่ยนล่ามบ่อย
     3) ปัญหาด้านนักศึกษาผู้ช่วยที่ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์และ ความสนใจด้านศิลปะอย่างแท้จริง

     2.2 แนวทางการแก้ปัญหา
     1) ควรมีการเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้มีความหลากหลายของอุปกรณ์บางประเภทที่มีความจำเป็นต้อง ใช้ประจำเช่นอุปกรณ์ที่มีเครื่องยนต์ ควรมีการสำรองไว้ทดแทนหากเกิดการชำรุดในระหว่างการทำงาน
     2) ควรประสานงานให้มีการจัดเตรียมล่ามประจำตัวศิลปินแต่ละท่านตลอดการดำเนินงาน
     3) ควรเตรียมความพร้อมเบื้องต้นด้านงานศิลปะให้กับนักศึกษาผู้ช่วย และคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้งานอย่างแท้จริง

     2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อการแลกเปลี่ยนเทคนิคความรู้ระหว่างศิลปินนานาชาติด้วยกันเอง ศิลปินส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานประติมากรรมกับชาติอื่นๆ  ได้รับประสบการณ์ด้านศิลปะอย่างน่าประทับใจ  ซึ่งศิลปินชาวอิตาลีได้ระบุว่ามีความประทับใจและได้รับประสบการณ์อย่างที่คาดไว้

     2.4 ความตั้งใจในการเข้าร่วมงานครั้งต่อไป  ศิลปินทุกท่านแสดงความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมงาน หากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัคร ระบุว่าหากมีการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติขึ้นในครั้งต่อไปจะเดินทางมาเข้าร่วมแน่นอน

     2.5 ประโยชน์ที่ศิลปินได้รับจากการเข้าร่วมงาน   ศิลปินส่วนใหญ่รู้สึกประทับใจในการทำงานของผู้จัดงาน ประทับใจในความเป็นมิตรของคนไทย และเห็นว่าการเข้าร่วมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติทำให้ได้เพื่อนเพิ่มขึ้น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแกะสลักเทียน และศิลปะประเทศอื่นๆ  ได้เรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรมของประเทศไทย โดยศิลปินจากประเทศตุรกีระบุว่า ได้ทราบถึงศิลปะของไทยที่มีการรวมเอาแนวคิดด้านพระพุทธศาสนาเข้ารวมกับงานศิลปะซึ่งเป็นผลงานที่น่าทึ่งมาก  นอกจากนี้ศิลปินบางท่านยังได้ให้ความเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า ได้รับความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น เช่นความรู้ด้านการออกแบบ  ความรู้ด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือของประเทศอื่นๆและก่อให้เกิดการนำศิลปะไทยมาประยุกต์ใช้กับงานของตนได้เป็นอย่างดี

     2.6  การจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 5 มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศิลปินทั้ง 10 ท่านเห็นว่าเป็นงานที่มีส่วนกระตุ้นอย่างมาก และได้ให้ความเห็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยประเด็นต่างๆ คล้ายคลึงกันดังนี้

     1) การจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ด้านความคิด ประสบการณ์ในการประยุกต์  ผสมผสาน  และสร้างสรรค์งานศิลปะในหลายแง่มุม
     2) การจัดงานครั้งนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในงานศิลปะ
     3) การจัดงานครั้งนี้สามารถเป็นเวทีเผยแพร่ศิลปะของชาติตนเอง  เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านศิลปะของแต่ละประเทศที่กว้างขึ้น กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
     4)  การจัดงานครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

ความประทับใจโดยรวมในการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ของศิลปินนานาชาติ
     ความประทับใจโดยรวมในการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาตินั้น  ศิลปินทั้ง 10 ประเทศได้ให้ความเห็นถึงความประทับใจในการจัดงานทั้งที่เป็นความเห็นที่ตรงกันและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

     1) ศิลปินทั้ง 10 ท่านประทับใจตรงกันในเรื่องการบริหารจัดการที่ดีของผู้จัดงานในด้านการต้อนรับ  การให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ  ทีมงานบุคลากรและล่ามที่ช่วยเหลือดูแลศิลปิน ทั้งในส่วนการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือของบุคลากรในท้องถิ่น
     2) ประทับใจความมีน้ำใจและใจดีของคนไทย เป็นทัศนะจากศิลปินเยอรมนี
     3) ประทับใจความช่วยเหลือของนักเรียนผู้ช่วยศิลปินเป็นทัศนะจากศิลปินสเปน บัลแกเรีย ตุรกี เยอรมนี รัสเซีย อิตาลี
     4) ประทับใจเพื่อนต่างชาติ เป็นทัศนะจากศิลปินญี่ปุ่น
     5) ประทับใจความสวยงามและประณีตในงานศิลปะของประเทศไทย เป็นทัศนะจากศิลปินจีน
     6) ประทับใจสถานที่จัดงาน  การให้เกียรติ และการได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นทัศนะจาก ศิลปินโปแลนด์

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งต่อไป
     ศิลปินแต่ละประเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่คล้ายคลึงกัน และเสนอแนะเพิ่มเติมในบางส่วนโดยสามารถสรุปประเด็นดังต่อไปนี้
     1)  ด้านการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาตินั้นควรจัดให้มีต่อเนื่องทุกปี ซึ่งศิลปินชาวจีนเห็นว่าควรจัดให้ขยายวงกว้างเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเพราะงานศิลปะไม่มีวันสูญหาย
     2) ควรเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับศิลปินแต่ละประเทศเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสร้างสรรค์ผลงาน
     3) ควรติดต่อไปยังกินเนสบุ๊คเพื่อดำเนินการบันทึกสถิติด้านการแกะสลักเทียนระดับโลก  ซึ่งมีการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติแห่งเดียวของโลก
     4)  ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  หากมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึงจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ชมงานศิลปะ  เพราะถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่า ควรจะส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ

ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ที่มีต่อการจัดงานของกลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน
     1. ความพึงพอใจการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ 
     พบว่ากลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน จำนวน 8 คน  มีความพึงพอใจในผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็นรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

     1.1 ด้านรูปแบบการจัดงาน จากกลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน ภาพโดยรวมจัดงานได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยการนำเอาปัญหาจากปีที่ผ่านมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้ ต้องการให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้  และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์รายละเอียดผลงานที่นำมาแสดงบางงานยังไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด

     1.2  ด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละกิจกรรมโดยภาพรวมมีความพอใจในระดับดี  ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานทุกฝ่ายเป็นอย่างดี เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เทศบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองบิน 21  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อุบลราชธานี) การไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนอื่นพบปัญหาในบางเรื่อง  เช่น การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงาน เวลาที่ศิลปินไม่อยู่ ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และควรเพิ่มการอธิบายข้อมูลของผลงานแต่ละชิ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลของผลงาน

     1.3 ด้านการประชาสัมพันธ์  จากความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นว่าควร เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ทางรถขยายเสียง แผ่นพับ ใบปลิว  เว็บไซต์  เพราะเนื่องจากเป็นสื่อที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนี้ และป้ายประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้านรายละเอียดผลงานของศิลปิน ข้อมูลพื้นฐาน/ลักษณะทางกายภาพของประเทศนั้น และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ทราบรายละเอียด

     1.4  ด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและบุคลากรที่มาร่วมจัดงาน จากความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการจัดงานบริเวณพิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันตรวจตราความเรียบร้อย

     1.5 ด้านงบประมาณ จากความคิดเห็นส่วนใหญ่จัดทำตามงบประมาณที่ได้รับ  ทั้งนี้ส่วนใหญ่เห็นว่าหากในปีถัดไปได้งบประมาณในการจัดงานเพิ่มเติม  จะสามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     1.6 ด้านบุคลากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่คอยประสานงานระหว่างหน่วยงาน จากความคิดเห็นส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากการประสานงานด้วยดี หากเพิ่มการประชุมเตรียมความพร้อมและความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม  จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถประสานงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     1.7 ด้านการประสานงานภายในหน่วยงานของแต่ละองค์กรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากทุกหน่วยงาน

     2. ประโยชน์จากการจัดงานประติมากรรมเทียนพรรษา
     กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน จำนวน 8 คน  ให้ความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการจัดงาน โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้

     2.1 ด้านเศรษฐกิจ เป็นการกระจายรายได้ให้แก่จังหวัดและชุมชน ก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่หมุนเวียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

     2.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นการแสดงเอกลักษณ์ของไทยด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศและนานาชาติ

     2.3 ด้านศิลปะ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ คุณค่าทางศิลปะให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดงานสร้างสรรค์ งานศิลปแบบผสมผสาน

     2.4 ด้านการศึกษา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน ศิลปะ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศไทยและนานาชาติ ที่เข้าร่วมงาน

     2.5 ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จังหวัดอุบลราชธานี  องค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการ  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน

     2.6 ด้านการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของคนไทยในพื้นที่อีสานสู่นานาชาติ

     3.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ
     กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ซึ่งสามารถสรุปในแต่ละด้านดังนี้

     3.1 ด้านงบประมาณ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าหากมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม อาจทำให้ภาพรวมของการจัดงานประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

     3.2 ด้านสถานที่  พบว่าพื้นที่ในการจัดแสดงงานยังไม่สมบูรณ์ยังมีการก่อสร้างในบางพื้นที่ทำให้ไม่สะดวกในการจัดงาน และจำนวนห้องน้ำมีไม่เพียงพอ เส้นทางการเข้าถึงพื้นที่การจัดแสดงยังไม่สะดวก เนื่องจากอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

     3.3 ด้านเวลาในการเตรียมงาน กลุ่มผู้จัดงานให้ความเห็นว่า มีเวลาในการเตรียมการจัดงานค่อนข้างน้อย หากมีเวลามากกว่านี้ จะทำให้การดำเนินงานคล่องตัวยิ่งขึ้น

     3.4 ด้านการจัดการ กลุ่มผู้จัดงานให้ความเห็นว่า  ขาดการจัดการด้านการเก็บขยะในบริเวณงานให้ครอบคลุม ก่อให้เกิดปัญหาด้านวิสัยทัศน์ และกลิ่นในบางพื้นที่

     4. แนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน
     กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาไว้ดังนี้
     4.1 ด้านงบประมาณ หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณการจัดงาน ควรพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานในแต่ละส่วนงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

     4.2 ด้านสถานที่  ในการจัดงานครั้งต่อไป ในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่ ควรมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงาน หรือ ชะลอการก่อสร้างในช่วงที่มีการจัดงาน ควรจัดเพิ่มห้องน้ำเพื่อความสะดวกในการให้บริการ

     4.3 ด้านเวลาในการเตรียมงาน ควรจัดให้มีการประชุมคณะทำงาน ผู้แทนแต่ละหน่วยงาน/องค์กร เพื่อเตรียมงาน วางแผนงาน สรุปข้อมูลการจัดงานเบื้องต้น รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมเพื่อติดตามงาน โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน

     4.4 ด้านการจัดการ ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับวิธีการเก็บขยะบริเวณพื้นที่งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบและแจ้งจุดเก็บขยะให้ทราบอย่างชัดเจน

การจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งต่อไปควรมี / ไม่มี (เหตุผล)

     กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน ทุกท่าน เห็นว่า ควรมีการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติต่อไป  โดยให้เหตุผลแบ่งเป็นประเด็นดังนี้
     1.  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
     2.  เป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สู่ระดับนานาชาติ
     3.  เป็นเวทีแสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน  และองค์กรท้องถิ่น  ต่าง ๆ  ให้มีส่วนร่วม
     4.  เป็นการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ทั้งในระดับชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้ และสะท้อนวิถีชีวิต

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน ในการจัดงานครั้งต่อไป
     จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน มีประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อไปนี้
     1. ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ สู่โรงเรียน และชุมชนให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มรายละเอียดของชิ้นงานที่จัดแสดง อีกทั้งควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ที่หลากหลายสถานี  และจัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมมีผู้ชมจำนวนมาก

     2. ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการจัดประชุมเตรียมการจัดงานแต่ละหน่วยงานให้เร็วขึ้นและต่อเนื่อง  มีการเชื่อมโยงประสานงานในแต่ละช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม ควรมีการวางแผนผังการจัดงานให้เป็นสัดส่วน และชัดเจน  ควรเพิ่มหรือจัดให้มีผู้บรรยาย นำชม งานประติมากรรมเทียนนานาชาติภายในงานพร้อมให้รายละเอียดข้อมูลด้านแนวคิดผลงานที่แสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจมากยิ่งขึ้น

     3. ด้านอื่น ๆ ควรมีการนำภาพถ่ายผลงานศิลปะด้านประติมากรรมเทียนนานาชาติ ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มแรก นำมาแสดงในปีถัดไป เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในด้านแนวความคิดและประวัติความเป็นมา และควรจัดเก็บสถิติผู้เข้าร่วมชมงานในแต่ละวัน

     กล่าวได้ว่า งานประติมากรรมเทียนนานาชาติประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ศิลปินนานาชาติ  กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงานนานาชาติ

ผู้เขียน : มะลิวัลย์ สินน้อย และคณะ