บทบรรณาธิการ 2/2554

ศักยภาพที่ยังเหลืออยู่


1. กัมพูชา ธันวาคม 2010 รถตุ๊ก ตุ๊ก ที่พนมเปญ ติดตั้งบริการระบบ 3.5G  นำร่อง 15 คัน

2. ลาว ตุลาคม 2008  เปิดบริการโครงข่ายมือถือ 3G

3. เวียดนาม ประกาศว่า อีก 5 ปี ข้างหน้าจะแซงสิงคโปร์

4. ฟิลิปปินส์ ปี 2010 เมืองเซบู (Cebu) ได้รับรางวัล Best Honeymoon Destination

 

5. ไทย ปี 2011 เดินหน้าประชาธิปไตย เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง  ประชาชนสามารถออกแบบประเทศ  พร้อมกับการกำหนดข้อตกลงที่จะอยู่ร่วมกัน พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้ศักยภาพที่ยังเหลืออยู่ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศ

6. ไทย – กัมพูชา ปี 2011   ขึ้นศาลโลกอีกครั้ง ด้วยเรื่องปราสาทพระวิหาร ต้องตีความคำตัดสินเมื่อปี 2505 ใหม่ ต้องหาข้อสรุปเกี่ยวกับกองกำลังทหารในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ  เป็นไปได้หรือไม่ว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมกันพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวร่วมด้านการท่องเที่ยว

7. ปี 2011 การสังหารบินลาเดน เป็นเรื่องจริง รัฐบาลสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเป็นผู้สังหารจริง มีผู้ดีใจกับเหตุการณ์นี้จริง มีผู้เสียใจกับเหตุการณ์นี้จริง การตายของบินลาเดนไม่เหมือนผู้ร้ายตายตอนจบเหมือนพล็อตหนังฮอลลีวู้ด    แต่เรื่องนี้ จะกลายเป็นหนังภาคต่อที่ไม่จบง่าย  บรรยากาศแห่งความกลัวจะแพร่ไป ความรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจและร่างกายจะมีสูงขึ้น

ถ้าจะนำศักยภาพที่ยังเหลืออยู่  ตามข้อ 5 และ 6  มาใช้  ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 7  อาศัยแค่เพียงนวัตกรรมอาจน้อยไป   ผู้เขียนคิดว่า อาจต้องอาศัยจินตนาการ และต้องสร้าง Scenario ขึ้นมาสักหลายๆ ชุด


สบายดี ประเทศไทย
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

 


 

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

 

เจ้าของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา
สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพ็ญสุดา ไพรอร่าม รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
สรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
วิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านบริหาร
ชัยสงค์ ชูฤทธิ์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
ธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
จุรีรัตน์ คงตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

บรรณาธิการ
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

กองบรรณาธิการ
อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
ปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้
กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
พรหมเมธ นาถมทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว
ชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
โศรยา หอมชื่น หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ พนักงานวางแผน 5
สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล

 

 


 

สารบัญ

* บทบรรณาธิการ
* รายชื่อบรรณาธิการ

  

* from the cover
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แนว คิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทางสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่

เมืองและชุมชนสร้างสรรค์

แบรนด์และการออกแบบที่สร้างสรรค์: มูลค่าของการสร้างสรรค์ที่แท้จริง

GlobaLocalisation: Local Wisdom

 

* Market Situation
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2553
ภาพรวม การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศปี  2553 สถานการณ์นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยปี 2553 และแนวโน้มสถานการณ์ตลาดต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2554

คาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวในปี 2011

 

* Research
ความแตกต่างทางมิติวัฒนธรรมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Cross-Cultural Dimension Differences in Tourist Behavior)
ความ สัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับมิติวัฒนธรรมตามแนว คิดของฮอฟสตีด (Hofstede) ได้แก่ มิติด้านระยะห่างเชิงอำนาจ มิติด้านความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่ มิติด้านการให้ความสำคัญต่อบุรุษและสตรี มิติด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และมิติด้านการกำหนดแผนระยะยาว-ระยะสั้นในอนาคต

ความจริงเสมือน (Virtual Reality): การนำไปใช้และผลกระทบด้านการท่องเที่ยว
เทคโนโลยี VR ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) มาใช้ในด้านการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งนี้ การใช้ VR เพื่อสร้างการท่องเที่ยวเสมือนจริงทดแทนการท่องเที่ยวสถานที่ที่ถูกคุกคาม สามารถช่วยอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การที่นักท่องเที่ยวจะยอมรับการท่องเที่ยวทดแทนซึ่งสร้างจากเทคโนโลยี VR หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทัศนคติเรื่องความเหมือนจริง แรงจูงใจและข้อจำกัดของนักท่องเที่ยว


* Market Trend

แคมเปญและสินค้าใหม่ที่น่าสนใจจากงาน WTM 2010

11 นวัตกรรมสำหรับสายการบินในปี 2011

แปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน


* Seminar
LOGIN TOURISM: NEW Decade, New Tourism ตอนที่ 2
เมื่อ e-Tourism เป็นความหวังสำหรับการเปลี่ยนโฉมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคใหม่

ITB Berlin Convention (9-11 March 2011)
รายงาน แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวโลกและภูมิภาคยุโรปโดย บริษัท IPK International คาดการณ์สถานกาณ์การท่องเที่ยวในปี 2050 เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ ๆ และการท่องเที่ยวในเมือง (City Tourism)

มุมมองของ Trip Advisor ต่อนักท่องเที่ยวและการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจ