จุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 1/2550 นี้เป็นฉบับต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านใหม่คือ คุณพรศิริ มโนหาญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากกรรมการสรรหาตามกระบวนการ ที่มีผู้สมัครถึง 16 คน โดยผู้ว่าการท่านใหม่เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา พร้อมกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกว่า 30 ปี นอกจากนี้กองบรรณาธิการของจุลสารก็ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากการปรับโครงสร้างภายในองค์กรของ ททท. แต่ทีมงานใหม่ก็มั่นใจว่า e-TAT Tourism Journal ยังคงรักษาคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนารูปลักษณ์ของจุลสารนี้ให้ดียิ่งขึ้น

     สาระสำคัญในจุลสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ และระดับท้องถิ่น โดยมีบทความที่น่าสนใจจากการเข้าร่วมงาน World Travel Market 2006 อาทิ "สรุปการสัมมนาวิชาการในงาน WTM 2006" และ "แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกปี 2007 (ตอนที่ 1)" ซึ่งจะทำให้ท่านผู้อ่านทราบถึงทิศทางของการท่องเที่ยวโลกในปีนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจากนักเขียนกิตติมศักดิ์ ได้แก่ คุณภราเดช พยัฆวิเชียร หรือท่านที่ปรึกษา 11 และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่กรุณามอบบทความเรื่อง "การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรากหญ้าโดยชุมชนในประเทศไทย" ให้เราได้เผยแพร่ รวมทั้งท่านรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ททท. คุณสันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ ที่ได้มอบบทบรรยายเรื่อง "การท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย" ซึ่งท่านได้บรรยาย ณ สถาบันพระปกเกล้า เมื่อปลายปี 2549 ที่ผ่านมาให้เผยแพร่ในจุลสาร e-TAT Tourism Journal อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

     กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควร และหากท่านสนใจส่งข้อติ ชม หรือส่งบทความที่ต้องการเผยแพร่ทาง e-TAT Tourism Journal ให้กองบรรณาธิการพิจารณา สามารถติดต่อกับเราได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กองบรรณาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำบทความของท่านขึ้นเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไป

วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ 
บรรณาธิการ


ฉบับที่ 1/2550

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 สารบัญ

- พบกองบรรณาธิการ เดือนมกราคม-มีนาคม 2550
- การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรากหญ้าโดยชุมชนในประเทศไทย
- สรุปการประชุมเชิงวิชาการเรื่องสถิติการท่องเที่ยว (ตอนที่ 2)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
- แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกปี 2007
- รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและการศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิชาการและการส่งเสริมการขายของบริษัทนำเที่ยว Voluntourism ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สรุปการสัมมนาวิชาการในงาน WTM 2006