ระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นและหลากหลาย มีเรื่องราวที่ทรงคุณค่า อยู่มากมาย

เพื่อพัฒนาทิศทางการท่องเที่ยวของระยองให้ชัดเจน และบูรณาการให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้บริหาร และสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด ระยองไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดระยองจึงเห็นควรพัฒนาแบรนด์จังหวัด ระยองขึ้นอย่างเป็นทางการตามหลักวิชาการ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน คือ ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และนักวิชาการที่มี ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านการพัฒนาแบรนด์ โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ แบรนด์จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย


1. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์
3. ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ปลัดจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์
5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง
6. วัฒนธรรมจังหวัด
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
9. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง
10. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
11. สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกาะเสม็ด
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
13. ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
14. บริษัท PTT GC Chemical จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดระยองทำขึ้นอย่างเป็นขั้น เป็นตอน ด้วยความระมัดระวัง โดยการพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบ หรือ ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาแบรนด์ จังหวัดระยอง โดยวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระยอง
  2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแบรนด์ วางมาตรฐานแบรนด์ และสื่อสารแบรนด์ จังหวัดระยอง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
  3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของแบรนด์ภายใต้สถานการณ์ ปัจจุบัน เพื่อนำไปจัดโครงสร้างแบรนด์ภายใต้จังหวัดระยอง อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อสังเคราะห์หาแนวทางในการกำหนดโครงสร้างกลยุทธ์ ให้แก่วิสาหกิจภายใต้แบรนด์จังหวัดระยอง และนำไปสร้าง กลยุทธ์ทางการตลาด


จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึก และการพิจารณาจากคณะกรรมการแบรนด์กว่า 8 เดือน จังหวัดระยองจึงได้กำหนด แบรนด์ดีเอ็นเอของจังหวัดขึ้น ซึ่งแบรนด์ดีเอ็นเอนี้จะเป็นเข็มทิศของการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ระยอง แบรนด์ดีเอ็นเอของระยองประกอบด้วย

Refreshment
สดชื่น สดใส เติมกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดแก่ผู้มาเยือนเสมอ

Reward
เป็นรางวัลของการทำงานแก่ตนเอง ครอบครัว และผู้ร่วมงาน

Relationship
สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกคน ทั้งครอบครัว คนทำงาน และกลุ่มเพื่อน

Rejoin
สานรัก เชื่อมสัมพันธ์ เชื่อมความรู้สึก จุดนัดพบของสิ่งที่แยกกัน

Remarkable
น่าประหลาดใจ ว้าว!

Ranged
หลากหลาย มีสีสัน


แบรนด์ดีเอ็นเอทั้ง 6 องค์ประกอบ ที่เรียกว่า 6-R นั้นจะช่วยสอดประสาน เป็นฐานของแบรนด์ระยองที่แข็งแกร่ง และโดดเด่น เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มี ความชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เพื่อให้การสื่อสารแบรนด์ระยองมี ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการ แบรนด์จึงหลอมรวมแบรนด์ดีเอ็นเอของ ระยองขึ้นเป็นตำแหน่งแบรนด์ระยอง ที่ชัดเจน และเหมาะสมแก่การนำไป สื่อสารแก่กลุ่มเป้าหมาย


ตำแหน่งแบรนด์ของระยองนั้นคือ Surprise ซึ่งสื่อถึงความสดใส สดชื่น สร้างสรรค์ มีกำลังใจ เสริมสร้างความรู้สึก น่าสนใจ มีสีสัน ซึ่งตำแหน่งของแบรนด์ ระยองนี้จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมทั้งหลาย ของระยองต่อไป เช่น การวางจุด Surprise ในแหล่งท่องเที่ยว 200 จุด การใส่ความ Surprise ลงในงานการท่องเที่ยวประจำปี ทั้งหมด และการสื่อสารการท่องเที่ยวโดยใช้ Single Message คือ Surprise Rayong เพื่อการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการแบรนด์ระยองได้กำหนดให้ จังหวัดมี Brand Identity ที่ชัดเจน เช่น โลโก้ Surprise Rayong มาสคอต ‘หมะม้าหมุด’ ผีเสื้อสมุทรที่สดใสรักการ Surprise เป็น ที่สุด แม้กระทั่งกลิ่นหอมอย่างเป็นทางการ ของระยองซึ่งพัฒนาขึ้นจากอารมณ์แบรนด์ ดีเอ็นเอ 6-R โดยบริษัท HARNN ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์สปาระดับโลก


จากการพัฒนาที่เป็นระบบ มีหลักการ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน แบรนด์ ระยองจึงมีความพร้อมที่จะเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของระยองให้ โดดเด่น มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

 


เรียบเรียง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง