บทบรรณาธิการ

Localism & Staycation

ความหนักอึ้งของภาระและความเบาหวิวเหลือทนของชีวิต ช่วงนี้ ฉันวนเวียนอยู่กับสิ่งที่จำได้รางๆ ในหนังสือสองเล่มที่อ่านสมัยเด็กๆ คือ ‘ความเบาหวิวเหลือทนของชีวิต‘ ของ มิลาน คุนเดอรา และ ‘งานกับคุณค่าของชีวิต’ ของ อี. เอฟ. ชูเมกเกอร์ หนังสือ ‘ความเบาหวิวเหลือทนของชีวิต’ เขียนประมาณว่า “ความหนักอึ้งของภาระบดขยี้เรา ทำให้เราจมดิ่งลง แต่ในกวีนิพนธ์แห่งความรักกลับระบุว่า สตรีเพศล้วนโหยหาที่จะถูกทับถ่วงด้วยเรือนร่างบุรุษ ภาระที่หนักอึ้งที่สุดกลายเป็นจินตภาพแห่งความเต็มเปี่ยมอันเร่าร้อนสุดแสนของชีวิต”

Mr. Daniel Levine, Director of The Avant-Guide Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ทางการท่องเที่ยวและการตลาดสำหรับผู้บริโภค ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเล่าถึง 4 ปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้คนเราตัดสินใจ ออกเดินทางท่องเที่ยว


ปรากฏการณ์ที่ 1
Meaningful Experience: ประสบการณ์ที่มีความหมาย

นักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์ที่ไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินซื้อบริการหรือสินค้า แต่ต้องการประสบการณ์ที่มีความหมายลึกลงไปอีกระดับหนึ่ง มักเป็นประสบการณ์ที่มี ความหมายส่วนตัวกับนักท่องเที่ยวเอง ตัวอย่างเช่น

กองวิจัยการตลาด ททท. จัดการสำรวจความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพของตลาด นักท่องเที่ยวไทย จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Silver Age, Women Empowerment, Single Living และ Gen Y ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น โดยศึกษาครอบคลุมรูปแบบ พฤติกรรม ปัจจัยด้านจิตวิทยา และ Customer Insight ด้านการเดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ชาวไทย โดยผลจากการสำรวจความคิดเห็น ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

1. คนที่ชอบท่องเที่ยวเดินทาง ส่วนใหญ่มักบ่นว่าต้องเก็บเงินมากมาย กว่าจะซื้อตั๋ว เครื่องบิน กว่าจะจองโรงแรม จะไปโรงแรมราคาถูกๆ ก็กระไรอยู่ ดังนั้น การเดินทาง ท่องเที่ยวของเราแต่ละคนจึงมักเป็น ‘ต้นทุน’ ที่สูง บางคนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อไป เที่ยว แล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำงานใช้หนี้ แต่คุณรู้ไหมว่า ในโลกปัจจุบันนี้ เทรนด์ท่องเที่ยวแบบไหนกำลังมาแรงที่สุด พูดอีกก็ถูกอีกนะครับ ว่ามันคือเทรนด์ของการท่องเที่ยวแบบ ‘ยั่งยืน’ หรือ Sustainable Travel นั่นแปลว่าเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยว เราควรจะปล่อย ‘รอยเท้าคาร์บอน’ ให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับ

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เศรษฐกิจโลกค่อยๆ ฟื้นฟูกลับมา เมื่อผู้คนเริ่มจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของภาคธุรกิจที่เติบโต ข้ามชาติออกไปเรื่อยๆ รวมถึงการท่องเที่ยวกลายเป็นกิจกรรมพักผ่อน หย่อนใจที่แพร่หลาย ทำให้ความรู้สึกเกี่ยวกับพรมแดน รัฐ และความเป็นชุมชนของตัวเองได้เปลี่ยนแปลงไป

ในทางหนึ่ง โลกค่อยๆ กลมกลืนเข้า ด้วยกัน จนในที่สุดก็เหมือนจะไร้พรมแดน เมื่อการท่องเที่ยวถูกจัดการโดยภาครัฐ และ ภาคธุรกิจก็ถูกควบคุมโดยบรรษัทข้ามชาติ ขนาดใหญ่ ที่มีแบรนด์ใหญ่ระดับโลก นโยบายของภาครัฐและธุรกิจขนาดใหญ่ มุ่งเน้นการดึงดูดเอาทรัพยากรและผู้คน ในท้องถิ่นออกมาใช้งานในศูนย์กลาง

TrendWatching.com คือบริษัทที่คอยจับตาดู วิเคราะห์ และสรุป แนวทางของเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ของผู้คนในพื้นที่ ต่างๆ ทั่วโลก  TrendWatching.com ได้สรุปแนวทางเทรนด์ของผู้บริโภค ออกมาทุกปี สำหรับปี 2016 นี้ TrendWatching.com สรุปเทรนด์หลักๆ ที่เกิดขึ้นจนได้ออกมาทั้งสิ้น 16 ข้อ ดังนี้


01 STATUS SEEKERS
เราสามารถหาซื้อของเกือบทุกอย่างได้ไม่ยากเย็น คนทั่วไปครอบครอง สินค้าคล้ายๆ กัน ถ้ามีเงินก็ซื้อได้หมด แต่คนสมัยนี้เริ่มใส่ใจความพิเศษ ไม่เหมือนใคร มีความต้องการครอบครองสิ่งที่คนอื่นไม่มี เพื่อเป็นเครื่อง แสดงสถานะว่าตนพิเศษกว่าคนอื่น โดยสิ่งที่แสดงสถานะนั้นต้องเป็นสิ่งที่ ทั่วไปแล้วถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในเมือง (Urban Travelscape) รวมไปถึง Pop Culture ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรูปแบบใหม่ขึ้นทั้งในส่วนของประเทศไทย และต่างประเทศ หากผู้ประกอบการมีการใช้การตลาดที่เข้าใจความต้องการของคนเมือง และเมื่อรวมเข้ากับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ก็จะสามารถก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจได้ ซึ่งการท่องเที่ยวในเมืองรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจนั้นประกอบด้วย

ระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นและหลากหลาย มีเรื่องราวที่ทรงคุณค่า อยู่มากมาย

เพื่อพัฒนาทิศทางการท่องเที่ยวของระยองให้ชัดเจน และบูรณาการให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้บริหาร และสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด ระยองไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดระยองจึงเห็นควรพัฒนาแบรนด์จังหวัด ระยองขึ้นอย่างเป็นทางการตามหลักวิชาการ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน คือ ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และนักวิชาการที่มี ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านการพัฒนาแบรนด์ โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ แบรนด์จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย

๏ สถานการณ์ท่องเที่ยวทั่วไป ในระยะหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความสำคัญ มากขึ้น ด้วยเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทั่วโลกมีความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด โดยในปี 2015 มีจำนวนนักท่องเที่ยว สูงถึง 29.88 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ เป็นเงินตราต่างประเทศประมาณ 1.45 ล้านล้านบาท ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยปีละ 8.94%