สืบเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ (Tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับเงินบริจาคจากชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนหนึ่ง จึงได้มอบเงินดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบพิบัติภัย จำนวน 25 คน แต่เนื่องจากยังมีเงินคงเหลือจำนวนหนึ่ง ททท. จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 จัดตั้ง ‘ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว’ ขึ้น ณ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต

 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้อาจารย์ของโรงเรียนทั้งสามแห่งร่วมกันร่างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้สอนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และต่อมาในปี 2555 ได้จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ททท. และ สถ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นจำนวน 80 แห่ง ทำให้ในปัจจุบันมีการจัดตั้ง ‘ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว’ แล้ว จำนวน 84 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลังจากนั้น ททท. พิจารณาเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านองค์ความรู้สำหรับเยาวชน และอาจารย์ที่รับผิดชอบ รวมทั้งควรสนับสนุนให้เยาวชนที่ผ่านการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อ ยอดทางการศึกษาและสร้างงาน สร้างอาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการศึกษาองค์ความรู้ระดับต้นน้ำ (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) กลางน้ำ (มหาวิทยาลัย) และปลายน้ำ (ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว) จึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสามฝ่ายระหว่าง ททท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 และ 80 พรรษา ตามลำดับ
2. เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่าง ททท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและชุมชนเจ้าของพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง ททท. และ สถ.


พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 84 แห่งทั่วประเทศ


การดำเนินงานที่ผ่านมา
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่งทั่วประเทศ
2. จัดทัศนศึกษาข้ามภูมิภาคให้แก่นักเรียนโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 3 แห่ง และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ของโรงเรียนทั้ง 84 แห่ง
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค (ชื่อหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อเยาวชน)
4. จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่ศึกษาในโรงเรียนซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้แก่ โครงการเที่ยวท่องไปกับกล้องเยาวชน และโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ในปี พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2558


ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต
1. เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และมีองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแก่ท้องถิ่นของตนในอนาคต
2. เยาวชนสามารถเติบโตไปประกอบอาชีพบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยต่อไป
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน บ้าน ททท. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันคนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว


กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการต่อไปในอนาคต
1. จัดโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี
2. ทบทวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ของโรงเรียนทั้ง 84 แห่ง
4. สร้างเครือข่ายของโรงเรียนที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั่วประเทศ
5. ททท. ดำเนินการเชื่อมโยงเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทาง website กับ มสด. สทท. และโรงเรียนทั้ง 84 แห่ง
6. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยและเยาวชนจากต่างประเทศ เยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ โรงเรียนในสังกัดเพิ่มขึ้น


รางวัลที่เคยได้รับ (ระบุปีที่ได้รับ)
รางวัล PATA Gold Award 2013 ประเภท Education and Training จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association - PATA)

 


 

เรื่อง : สุดาพร วรพล
หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท.

Back to top

TAT 4/2015