การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้ม และทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี 2563 (Thai Tourism Scenario 2020) โดยกำหนดแนวทางการศึกษาวิจัย คือ การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมระดมสมอง ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่ดำเนินการศึกษา คือ เดือนมีนาคม-ธันวาคม 2557

 

สาระสำคัญที่ได้จากการวิจัยในภาพรวม

 • องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พยากรณ์ว่า เมื่อถึงปี 2020 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจำนวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียแปซิฟิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ตลาดที่พัฒนาแล้วมีการชะลอตัวด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าหลายเท่า
 • ตลาดเอเชีย และแอฟริกาใต้ มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด แต่ยุโรปยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตจะไม่สูงเท่ากับภูมิภาคอื่นๆ ก็ตาม
 • การเติบโตของกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Market) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาด กลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวในอนาคต
 • ปี 2020 นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปนอกภูมิภาคเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 24
 • แนวโน้มนักท่องเที่ยวเดินทางบ่อยขึ้น มีจำนวนทริปเกิดขึ้น 21 ครั้ง จากประชากรโลก 100 คน
 • ในปี 2020 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 416 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
 • ในปี 2020 หากประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเท่าการคาดการณ์การเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 6.5 ประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 41.5 ล้านคน แต่หากประเทศไทยยังคงเติบโตสูงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 15 และปรับเพิ่มความสามารถในการรองรับในด้านต่างๆ ได้ ในปี 2020 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 71 ล้านคน เท่ากับจำนวนประชากรไทยในปี 2020
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป เช่น การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มผู้สูงวัยจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

 

สาระสำคัญด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

 • การสลายเส้นแบ่งอายุ (Age Blurring) ช่วงอายุของคนเริ่มไม่ชัดเจน เด็กเริ่มไม่รู้สึกว่าตนเด็ก (คิดว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว) ส่วนคนแก่กลับรู้สึกกระฉับกระเฉง และไม่รู้สึกตัวว่าแก่
 • ใจร้อน เร่งรีบ (Speed Culture) ต้องการได้อะไรทันทีจากแรงผลักดันของชุมชนเมือง การเร่งรีบ รวมถึงการทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน รวมถึงการพร้อมเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนใจตลอดเวลา
 • ชีวิตคู่ขนาน (Online & Offline) ในโลกเสมือน หรือโลกออนไลน์ คนในอนาคตจะใช้เวลาในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ
 • พฤติกรรมโซโลโม (SOLOMO) พฤติกรรมการทำอะไร ‘ร่วมกัน’ กับคนอื่น ทำให้เกิดแนวโน้ม Mobile Traveler และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเองจะมีจำนวนมากขึ้น
 • ความคาดหวังสูงขึ้นทั้งด้านราคาที่ต้องคุ้มค่า (High Expectation) ใช้สอยระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
 • ซึมซับวัฒนธรรมอื่นมากขึ้น (Culture Absorption) โดยเฉพาะการบริโภคภาพยนตร์สื่อจากต่างประเทศ
 • ความสนใจแบบสวนทาง (Conflict in Interest) เป็นการแสวงหาสิ่งที่สวนทางกับแนวโน้มยุคสมัย เช่น การหวนหาคุณค่าในอดีต การตื่นตัวทางศาสนา การบริโภคแบบวิถีเดิม เป็นต้น

 

ภาพทัศน์ด้านการท่องเที่ยวไทยในปี 2020

 • จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมสมอง สามารถนำมาสรุปเป็นภาพทัศน์ด้านการท่องเที่ยวไทย ในปี 2020 ได้ 4 ภาพทัศน์ คือ
  ภาพทัศน์ที่ 1 Consumption หรือ เต็มที่กับชีวิต
  ภาพทัศน์ที่ 2 Investment / ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐาน
  ภาพทัศน์ที่ 3 Branding & Repositioning / ภาพลักษณ์ใหม่ท่องเที่ยวไทย
  ภาพทัศน์ที่ 4 Sustainability /ความยั่งยืน

 

ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารนโยบายสู่ความเป็นเอกภาพ (End to End Policy Alignment)
 2. เมืองอัจฉริยะ (Smart City) พัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคมตามเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร ให้ความรู้ และจัดเก็บข้อมูลทั้งระบบ นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการสร้างความเชื่อมั่น และด้านความปลอดภัย
 3. พัฒนาตลาดร่วมภูมิภาค (Multinational Destination) นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ พร้อมแสดงจุดยืนเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวภูมิภาค และส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการไทย และแรงงานไทย ไปสู่ระดับภูมิภาค
 4. การตลาดดิจิทัลของการท่องเที่ยวทั้งระบบ เก็บข้อมูล และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytic and Big Data) กระบวนการป้องกันการตัดราคา นำเสนอราคาและบริการที่เหมาะสมไปยังลูกค้า
 5. มหาวิทยาลัยแห่งการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค (People Excellence Center)การเข้าสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาคน มัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
 6. การจัดทำแบรนด์เมืองด้านการท่องเที่ยว (Tourism City Brand) แยกจากแบรนด์ประเทศ หากเมืองใดมีจุดแข็งเพียงพอ สามารถนำเสนอภาพลักษณ์แยก เพื่อสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวเป้าหมายได้
 7. การบูรณาการวัฒนธรรมความเป็นไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อย่างเป็นรูปธรรม มีการนำประวัติศาสตร์ วิถีไทย มาออกแบบวิถีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
 8. การจัดทำเมืองสีเขียว (Green City) มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนทั้งระบบ สิทธิพิเศษด้านภาษี การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

เรื่อง กองวิจัยการตลาด ททท.

 ดาวน์โหลด PDF คลิกที่นี่


TAT Review Magazine 2/2015