ASEAN INFOGRAPHIC หนังสือชุด อาเซียนดีเอ็นเอ (ASEAN DNA Series) เป็นผลงานร่วมระหว่าง สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกอันดีระหว่างกันเพื่อที่จะนำไปสู่

 • ONE VISION หนึ่งวิสัยทัศน์
 • ONE INDENTITY หนึ่งเอกลักษณ์
 • ONE COMMUNITY หนึ่งประชาคม

 

สำหรับอาเซียน อินโฟกราฟิก (ASEAN INFOGRAPHIC) เป็นหนังสือที่มีลักษณะเป็นการค้นคว้า และนำข้อมูลสถิตที่สำคัญต่างๆ ของ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนมาออกแบบ และนำเสนอในรูปแบบกราฟิกที่สวยงาม สีสันสดใส เข้าใจง่าย มีคำอธิบายประกอบสั้นๆ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกชาติและทุกวัยให้หันมาสนใจในประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนหลัก คือ

A = Agriculture
ข้อมูลสถิติด้านการเกษตร
S = Socio-Demographic
ข้อมูลประชากรศาสตร์
E = Economic / Information
เศรษฐกิจ / ข้อมูลสถิติ
A = Academic & Profession
ข้อมูลการศึกษาและวิชาชีพ
N = Network
ข้อมูล / สถิติการใช้อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลใน ASEAN INFOGRAPHIC เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ แต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง แต่สามารถใช้ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนในอาเซียนได้ เช่น

 • Soft Drink Consumption 2011 ปริมาณการบริโภคน้ำอัดลมต่อคน
  ประเทศไทย ติดอันดับ 1 ด้วยสถิติร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ ประเทศฟิลิปปินส์ ร้อยละ 31.30 ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 17.05 ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 5.31 และประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 3.13
 • Alcohol 2007 ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อคนต่อปี
  ประเทศไทยติดอันดับ 1 ปริมาณที่ดื่มเฉลี่ย 7 ลิตร
 • Smoking 2012 การสูบบุหรี่
  ประเทศลาว สูบมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย
 • Instant Noodles Consumption 2011 ปริมาณการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อคน
  ประเทศอินโดนีเซีย อันดับ 1 รองลงมาคือ ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย
 • ข้อมูลดัชนีวัดระดับความสุข หรือ Happy Planet Index 2012 เป็นข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อที่ว่า “ประเทศที่พลเมืองในประเทศนั้นๆ มีความสุข มันย่อมเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยว”
  ประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก คือ ประเทศเวียดนาม ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก และประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 20
 • ข้อมูลสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 10,000 คน หรือ Proportion of Physicians to Population of 10,000 People 2010 จากข้อมูลที่มาจาก World Health Statistic 2012 พบว่า
  สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีแพทย์ 15 คน ต่อประชากร 10,000 คน
  ฟิลิปปินส์ มีแพทย์ 12 คน ต่อประชากร 10,000 คน
  บูรไน มีแพทย์ 11 คน ต่อประชากร 10,000 คน
  มาเลเซีย มีแพทย์ 7 คน ต่อประชากร 10,000 คน
  เวียดนาม มีแพทย์ 6 คน ต่อประชากร 10,000 คน
  เมียนมาร์ มีแพทย์ 4 คน ต่อประชากร 10,000 คน
  ไทยและลาว มีแพทย์ 3 คน ต่อประชากร 10,000 คน
  กัมพูชา มีแพทย์ 2 คน ต่อประชากร 10,000 คน
  อินโดนีเซีย มีแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 10,000 คน
 • ข้อมูลจำนวนสถาปนิกวิศวกร และนักสำรวจ ที่ลงทะเบียนในประเทศอาเซียน เป็นฐานข้อมูลที่น่าสนใจมาก ฐานข้อมูลที่รวบรวมมานั้นมาจากแหล่งต่างๆ เช่น
  Asean Architect Council 2012
  ASEAN Engineer Register 2012
 • ข้อมูลเกี่ยวกับโลกสมัยใหม่ สื่อใหม่ เช่น ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรทั้งหมด (Internet Subscribers)
  สิงคโปร์ เป็นประเทศทีมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 61.0 ต่อประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ ไทย ร้อยละ 17.7 เวียดนาม ร้อยละ 13.1 กัมพูชา ร้อยละ 5.7 มาเลเซีย ร้อยละ 5.5 เมียนมาร์และบรูไน ร้อยละ 4.9 อินโดนีเซีย  ร้อยละ 4.1 ลาว ร้อยละ 4.0 และฟิลิปปินส์ ร้อยละ 3.6 ตามลำดับ
 • สัดส่วนผู้ใช้ facebook ต่อประชากรทั้งหมด ในปี 2012 (facebook users 2012)
  บรูไน มีอัตราคนใช้ facebook สูงสุด คือร้อยละ 61 รองลงมาคือ สิงคโปร์ ร้อยละ 59 มาเลเซียร้อยละ 49 ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 29 ไทย ร้อยละ 25
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนวโน้ม จำนวนโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยต่อคน / จำนวนโทรศัพท์มือถือต่อประชากร 1,000 คน / สัดส่วนสมาร์ทโฟนต่อโทรศัพท์มือถือทั้งหมด และสัดส่วนของระบบปฏิบัติการบนมือถือ ปี 2011

 

หากสนใจจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ASEAN INFOGRAPHIC สามารถสืบค้นได้ที่
www.facebook.com/ASEANDNA

 

ดาวน์โหลดทั้งเล่ม แบบ PDF file 60.9 MB ได้ที่


 

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

 ดาวน์โหลด PDF คลิกที่นี่


TAT Review Magazine 2/2015