ปลายปี 2558 หรือ ปี 2015 คือปีที่จะประกาศอย่างเป็นทางการในการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานอย่างเสรี การถักทอความร่วมมือครั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม / การเมือง และวัฒนธรรมที่หลายประเทศในโลกล้วนจับตามองความเคลื่อนไหวครั้งนี้

กองแผนนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำการศึกษาวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559

สาระสำคัญจากการวิจัย
ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014
จากผลการวิจัยของ World Travel & Tourism Council (WTTC) และ Oxford Economics เรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ในปี 2014 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มาจากการเดินทาง และท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2013 โดยมีมูลค่าสูงถึง 308.8 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดการจ้างงาน 29.2 ล้านตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของการจ้างงานทั้งหมด สำหรับประเทศไทยนั้น WTTC ระบุว่า การท่องเที่ยวในประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งหมด 5.7 ล้านตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งลดลงจากปี 2013 ถึงร้อยละ 5.1

แนวโน้มโลก แนวโน้มอาเซียน
World Economic Forum ได้ระบุแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก คือ

 • Changing Customer Needs
 • New Mobility Frontiers
 • New Technology Vectors
 • Key Capabilities For The Future

โดยในแต่ละหมวดหลัก จะมีแนวโน้มย่อย ดังนี้

Changing Customer Needs

 • Aging Population 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องเผชิญความท้าทายจากนักท่องเที่ยวสูงอายุ และแรงงานสูงอายุที่มากขึ้น
 • Emergence of Megacities 
  จำนวนผู้อพยพเข้าสู่เมืองของโลกที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มย่อย หรือชุมชนเมืองที่มากขึ้น
 • Shift to Rapidly Developing Economies 
  กลุ่มประเทศเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของการผลิตของโลก และก่อให้เกิดตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และอุปสงค์การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
 • Further Globalization 
  ผู้ผลิตทั่วโลกจะย้ายไปผลิตยังประเทศที่ต้นทุนต่ำ ขณะที่ผู้บริโภคกลับต้องการสินค้ามีคุณภาพสูงที่ราคาต่ำ
 • More Convenience & Time Compression 
  เวลาที่จำกัดมากขึ้นส่งผลให้เกิดอุปสงค์ต่อความสะดวกสบายมากขึ้นในอุตสาหกรรมนี้

New Mobility Frontiers

 • The Infrastructure Challenge
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้น หากการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่เพียงพอ
 • Energy Scarcity and Price Evolution
  การขาดแคลนของพลังงานจะกดดันราคาพลังงาน ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 • Risk & Security Challenges
  การก่อการร้าย การโจมตีบนโลกไซเบอร์ และภัยธรรมชาติจะส่งผลให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้
 • Environment Concerns
  ความกังวลต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจะทำให้เกิดความต้องการแก้ปัญหาใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • Information & Entertainment Everywhere
  เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างเชื่อมโยงกับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเชื่อมโยงนี้จะเริ่มจริงจังมากขึ้น และทำให้ผู้คนต้องพิจารณามากขึ้นถึงสถานที่และเหตุผลในการท่องเที่ยว

New Technology Vectors

 • Cloud Solutions / Big Data AnalyticsCloud computing
  จะส่งผลต่อการตั้งราคาการคัดเลือกเส้นทาง และตารางการท่องเที่ยว การทำประวัตินักท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในหลายๆ สาขาท่องเที่ยว
 • E / M-Commerce & Multichannel Retail
  E-commerce และ m-commerce กำลังเติบโตในฐานะของ ช่องทางการค้าและบริการใหม่ โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องเสาะหาวิธีการบริหารช่องทางต่างๆ และโซลูชั่นใหม่ๆ สำหรับการท่องเที่ยวและการจองตั๋วการเดินทางออนไลน์ที่กำลังเกิดขึ้น
 • Mobile Connectivity 3.0
  เครื่องมืออัจฉริยะต่างๆ จะเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ออฟไลน์ ออนไลน์ และเครือข่ายสังคม    ออนไลน์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในทุกๆ ที่ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น
 • Internet of Things / Smart Transport
  จำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย การท่องเที่ยวโลจิสติกส์ และรถยนต์จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นสามเท่าในปี 2015
 • Social Media / Web 2.0
  กลุ่ม Activeweb จะถูกบูรณาการรวมกับการคมนาคมขนส่ง และเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การท่องเที่ยวและการคมนาคมของผู้ใช้บริการ

Key Capabilities For The Future

 • Supply Chain Ability
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องสร้างและบริหารห่วงโซ่อุปทานที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่หลากหลายในอนาคต ตั้งแต่ภูมิอากาศที่แปรปรวนไปจนถึงความผันผวนของราคาและค่าเงิน
 • Customizationอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของความต้องการของลูกค้าที่ต้องการข้อเสนอที่เหมาะสมกับความต้องการและรสนิยมของลูกค้า
 • Innovation Imperative
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องประยุกต์โมเดลธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ซึ่งกำลังได้รับความสำคัญที่กล่าวถึงการคมนาคมขนส่งร่วมและรูปแบบการตั้งราคา
 • New Challengers
  สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด มีความยืดหยุ่น และประสบความสำเร็จสูง
 • Seamless User Experience
  อุตสาหกรรมจะต้องสร้างการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ เพราะว่าประสบการณ์ของผู้ใช้ถูกคาดการณ์ว่าจะต้องเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ สม่ำเสมอ และไม่มีที่ติ อย่างเช่น การคมนาคมขนส่งอย่างไร้รอยต่อ

ท่องเที่ยวไทย โดดเด่น เน้นความต่าง

 • อาหารไทย
  จุดเด่นของการท่องเที่ยวไทย คืออาหาร วัฒนธรรม เอกลักษณ์ท้องถิ่น และความหลากหลายของไทย โดยอาหารไทยเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนมักได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการรับประทานอาหารไทย
 • วัฒนธรรมหลากหลาย
  นอกจากนี้ความหลากหลายของวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่เป็นอีกจุดเด่นที่สำคัญ โดยในการท่องเที่ยวไทยแต่ละครั้งหรือแต่ละสถานที่นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมได้หลายรูปแบบ อาทิ มวยไทย กีฬาทางน้ำ การเดินป่าเขาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งความสวยงามทางธรรมชาติวัฒนธรรมและความหลากหลายเหล่านี้จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดที่สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงบวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเสมอมา
 • คมนาคมขนส่ง คงต้องปรับ 
  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการคมนาคมขนส่งในประเทศไทยจะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ แต่ยังเป็นจุดด้อยของการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักรู้สึกผิดหวังในการบริการคมนาคมขนส่งของไทย
 • รับมือแรงงานเสรี
  การเข้ามาทำงานบริการของแรงงานต่างด้าวในธุรกิจการท่องเที่ยวไทยทำให้เอกลักษณ์อย่างไทยมีคุณภาพที่น้อยลง ในขณะเดียวกันการผลักดันให้เกิดการปราบปรามกลุ่มผู้นำเที่ยวผิดกฎหมายหรือไกด์ต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตยังเป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องปรับปรุง โดยไกด์ต่างชาติผิดกฎหมายเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยซึ่งทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้รับรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น และชื่อเสียงการท่องเที่ยวของไทยที่จะสูญเสียไปจากการหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติของไกด์เหล่านี้

ไทย : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ให้ความเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีแนวทางในการดำเนินงานแบบบูรณาการเพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยมีศักยภาพพอที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยเฉพาะการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวให้กับกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวของไทยมีความสามารถเหนือกว่าโดยเฉพาะในเรื่องการคมนาคมขนส่ง ซึ่งไทยจะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของนักท่องเที่ยว (Entry Point) กล่าวคือ การเป็นประเทศแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา เพื่อที่จะเดินทางต่อไปท่องเที่ยวในประเทศข้างเคียง และเดินทางกลับมาอีกครั้งก่อนเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา (Exit Point)

ในประเด็นของการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวหลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว ดังนั้น จึงควรมีการจัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย และสร้างศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ดังตัวอย่างจากกรณีศึกษาของฮ่องกง และสิงคโปร์ ที่มีการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ เช่น ร้านค้าที่ถูกขึ้นบัญชีดำ หรือเป็นร้านค้าที่มีความเสี่ยงในการฉ้อโกง หรือหลอกลวงผู้บริโภค)

 

เปิดหน้า ความท้าทาย
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะนำไปสู่ความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยสรุปออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

 • นักท่องเที่ยวคุณภาพมีแนวโน้มมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เมืองหลัก (กทม. เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา) มากยิ่งขึ้น
 • แต่การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลักก็สร้างโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและเมืองชายแดนเช่นกัน
 • ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังคงชินกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวแบบเดิม ทั้งที่ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น
 • ขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

 

2. ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนของชุมชน

 • การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน (Multi Destination) ยังได้รับการพัฒนาได้อีกมาก โดยมีปัจจัยเอื้ออำนวย ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจบริการที่เสรีมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานที่ใหญ่ขึ้น และการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน
 • ประเทศไทยยังขาดการมีส่วนร่วมของไกด์ท้องถิ่น และการพัฒนาไกด์ท้องถิ่น
 • การขาดมาตรการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม และการสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชน
 • การขาดความรู้เชิงลึกเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นจากไกด์ทั่วไป
 • การแข่งขันจากผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยมากขึ้น จากการเปิดเสรีบริการ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความยั่งยืนของชุมชน
 • แนวโน้มสำคัญด้านความกังวลต่อสภาพแวดล้อม (Environment Concern) ซึ่งจะทำให้เกิดความต้องการแก้ปัญหาใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

3. ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด

 • การแข่งขันการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ต และบนโซเชียลมีเดียที่รุนแรงขึ้น
 • กลุ่มนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่เริ่มหาข้อมูลด้วยตัวเองมากขึ้น พึ่งพาตัวแทนท่องเที่ยวน้อยลง
 • ช่องทางการสื่อสารจะมีรูปแบบใหม่ๆ มีการเชื่อมต่อระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้น เกิดการบูรณาการระหว่างช่องทางออนไลน์และการบริการด้านอื่นๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
 • ความท้าทายในด้านของการสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะความท้าทายด้านภาษา ซึ่งยังเป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการเฉพาะกลุ่มที่มากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอาเซียน

 

4. ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกี่ยวเนื่อง

 • การย้ายถิ่นฐานที่มากขึ้น แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นทำให้ความสุภาพ ความอ่อนน้อม และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ณ บางจุดสัมผัส (Touch Point) ขาดหายไป
 • การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างชาติยังไม่เพียงพอ
 • ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของนักท่องเที่ยว ณ บางจุดสัมผัส (Touch Point)ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เช่น การใช้บริการรถไฟฟ้า รถแท็กซี่ ยังไม่เป็นที่ประทับใจ
 • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในการให้บริการยังไม่สูงพอ
 • ปัญหาไกด์เถื่อนในบางแหล่งท่องเที่ยว
 • ผลจากการเปิดประชาคมอาเซียนที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานใหญ่ขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างชาติที่จะเข้ามาดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น
 • ผู้ผลิตจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ต้นทุนต่ำ ขณะที่ผู้บริโภคกลับต้องการสินค้าที่คุณภาพสูงแต่ราคาต่ำ

 

5. ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

 • ความล่าช้าที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผ่านชายแดนทางบกเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
 • เส้นทางเพื่อการเดินทางทางบกระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรในหลายพื้นที่
 • ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมิได้แสดงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างแท้จริง
 • การใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานวิจัย และ / หรือการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นไปอย่างจำกัด ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอาจไม่สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

 

 

แผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคม         อาเซียน พ.ศ. 2558-2559  

ตำแหน่งทางการตลาด
การเป็นประตูเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวอาเซียนที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดีงาม

เป้าประสงค์
การใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งจากในและนอกอาเซียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น

 • ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (Multi Destination)
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน
 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ที่เน้นจุดเด่นของประเทศไทย

2 พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน

 • ผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และการให้บริการของไกด์ท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน
 • โปรโมตการท่องเที่ยวในรูปแบบของการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อชุมชน
 • ส่งเสริมและโปรโมตโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน
 • ขยายการท่องเที่ยวแบบ Homestay ในกลุ่มนักท่องเที่ยวนอกอาเซียน
 • ผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
 • ส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตใจรักบริการ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

3 ขยายแพลตฟอร์มการตลาด

 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ ตามตำแหน่งทางการตลาด
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าในกลุ่มเชื่อมโยงอาเซียนผ่าน New Media เช่น แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ สังคมออนไลน์ เว็บไซต์เป็นต้น
 • โปรโมตการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย
 • ขยายการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ด้านภาษาอาเซียน

4 สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวชั้นเลิศ

 • พัฒนารูปแบบ และความรวดเร็วของการตอบสนองต่อคำถามผู้ใช้เว็บไซต์ ททท.
 • ผลักดันให้เกิดการพัฒนา และลงทุนด้านการขนส่งสาธารณะเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมืองชายแดน และเมืองรองที่เชื่อมโยงเข้าสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน
 • ผลักดันให้ท่าอากาศยานไทยพัฒนาระบบการบริการนักท่องเที่ยวให้ราบรื่นรวดเร็ว และถูกต้องตลอดการใช้บริการในสนามบิน
 • ส่งเสริมโรงแรมที่พักท้องถิ่นให้บริการที่เป็นเลิศและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย
 • สร้างสื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว (Customized Welcom Signage) อย่างเฉพาะเจาะจงสัญชาติ
 • พัฒนา ททท.ให้เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านตลาดการท่องเที่ยว (Excellence Center)

5 ประสานการทำงานกับหน่วยงานภายนอก

 • ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการข้ามพรมแดนทางบก
 • สร้างความร่วมมือในการใช้ Single Visa
 • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการท่องเที่ยว

 


เรื่อง : กองแผนนโยบาย ททท.


TAT Review Magazine 1/2015
TAT Review Magazine 1/2015