กองบรรณาธิการจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว และเว็บไซต์ TAT Review ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามอ่าน TAT Review มาอย่างเหนียวแน่นตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา

            จากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนโครงสร้างและนโยบายการดำเนินงานที่เปลี่ยนไป จุลสารฯ และเว็บไซต์ TAT Review จึงได้ปรับปรุงรูปโฉมและเนื้อหาให้ทันสมัยและทันสถานการณ์ ดังที่ท่านได้รับทราบมาโดยตลอดแล้ว

            ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่านับจากไตรมาสที่ 4/2017 เดือนตุลาคม 2560 นี้ ทางกองบรรณาธิการจะนำเสนอบทความที่ตีพิมพ์ในจุลสารฯ TAT Review ลงบนเว็บไซต์ www.tatreviewmagazine.com เป็นรายบทความเท่านั้น จะไม่มีการดาวน์โหลดในลักษณะของรูปเล่มอีกต่อไป

            สำหรับท่านที่สนใจรับจุลสารฯ TAT Review เป็นรูปเล่ม สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยชำระค่าสมาชิกในอัตราปีละ 1,000 บาท 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
 
 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
            1. จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review จำนวน 4 ฉบับ (ไตรมาสละ 1 ฉบับ) โดยเริ่มจากไตรมาสที่ท่านสมัคร
            2. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ อาทิ การสัมมนา การเสวนา การบรรยายพิเศษของศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) และศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center - TATIC) ซึ่งกำหนดจัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยท่านจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก และชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในอัตราพิเศษ
            3. ได้รับเอกสารวิชาการด้านการท่องเที่ยวของ TAT Academy และ TATIC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 1 ปี
 
 
 ช่องทางการชำระเงิน
- ชำระเงินโดยตรงที่ 
งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- โอนเงินค่าสมัครสมาชิก จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 387-1-00001-9


* หมายเหตุ
นำส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินไปยัง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2250 5610
 
 
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะชื่นชอบจุลสารฯ รวมทั้งเว็บไซต์ TAT Review และติดตามการพัฒนาของเราต่อไปในอนาคต
 
 
            พบกับจุลสารฯ และเว็บไซต์ TAT Review รูปโฉมใหม่ได้ในเร็ว ๆ นี้ ไม่นานเกินรอ !!!
 
ขอบคุณมากค่ะ