รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 1 ปี  2560

  1. คุณนิลวรรณ ทุนคุ้มทอง สมุทรสาคร
  2. คุณสุนันทา โกมลดิษฐ์ กรุงเทพฯ
  3. คุณปลายฟ้า สอนสกุล พิษณุโลก

ทั้ง 3 ท่านจะได้รับกระบอกน้ำร้อน amazing THAILAND