Tourism Trend Talk ครั้งที่ ๔
"GEN Y กับ LIFESTYLE TOURISM"
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ C.A.M.P. AIS ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงานฟรี
สนใจ ลงทะเบียนคลิกที่นี่

กำหนดการ
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. Tourism Trend Talk "GEN Y กับ LIFESTYLE TOURISM"
เปิดประเด็นโดยคุณสิโรตม์ จิระประยูร ~ เจ้าของร้านหนังสือ The Booksmith

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสวนา "GEN Y กับ LIFESTYLE TOURISM" โดย
 คุณกฤติยา กาวีวงศ์
ผู้อำนวยการหอศิลปะบ้านจิม ทอมป์สัน และภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะ
งานคนกินแสง ณ MAIIAM Contemporary Art Museum
 ผศ.ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คุณปิยะภรณ์ ธรรมปัญญา
แม่ค้าร้านอาหารออนไลน์ และเจ้าของบริษัท กิ๋นลำกิ๋นดี จำกัด
ดำเนินรายการโดยคุณสิโรตม์ จิระประยูร