รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 3/2559

  1. คุณวัณณิตา บุญรินทร์
    จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
  2. คุณพิมพร ศรีรุ่งเรือง
    จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
  3. คุณนิศาชล สกุลชาญณรงค์
    จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

ทั้ง 3 ท่านจะได้รับตุ๊กตาน้องสุขใจ ขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ