รายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกประจำไตรมาส 2/2014

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 2/2014

  1. คุณวินิธา พานิชย์ (สกลนคร)
  2. คุณนภัษ  วายโสกา (อุดรธานี)
  3. คุณพูนศักดิ์ กิตติบันเทิงกุล (กรุงเทพฯ)

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับสมุดโน้ตลายผ้าขาวม้า และหนังสือ 72 hrs. Make it Happen