201401_prize

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 1/2014

1. คุณกัญญาพัชญ์ ขจรธานีนนท์ กรุงเทพฯ
2. พันตรีอำนาจ ศิลปาจารย์ กรุงเทพฯ
3. คุณกนกพร อินทร์ยอด กรุงเทพฯ

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับ 2014 Planner ลายน้องสุขใจ และหนังสือ Soft Adventure การท่องเที่ยวกึ่งผจญภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น