questionaire

กองบรรณาธิการ e-TAT Tourism Journal ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อย่างล้นหลาม ทั้งนี้ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 200 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็น กระเป๋า/ผ้าพันคอจากผ้าขาวม้า และจุลสารวิชาการการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 1 ปี (รวม 4 ฉบับ) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

1.อาจารย์มาโนช พรหมปัญโญ กทม
2. อาจารย์นายชูเกียรติ ไชยวุฒิ จ.เชียงใหม่
3. อาจารย์นายชูเกียรติ ไชยวุฒิ จ.เชียงใหม่
4. อาจารย์ฟาฎิล อัลบาซิฎโยห์ กทม.
5. คุณจีณัสมา ศรีหิรัญ กทม.
6. คุณวณิชชา ลิขิตชัยศักดิ์ กทม.
7.คุณรชพร จันทร์สว่าง จ.นนทบุรี
8. คุณธนธร วชิรขจร กทม.
9. คุณภูผา ตาวัน  
10. อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า จ.เพชรบุรี
11. คุณปวลี สาระสุข จ.พระนครศรีอยุธยา
12. คุณทิพย์อาภา มีมุ่งธรรม กทม.
13. คุณสุรกิตย์ จันทร์เพ็ญ กทม.
14. คุณบุษกร พหุโล กทม.
15. คุณลำยอง ปลั่งกลาง จ.นครราชสีมา 
16. Busarin Wongwiwattana กทม.
17.คุณต่อทรัพย์ ผลดี  
18. นางสาวเกตวดี หมัดเด็น จ.สงขลา
19. Waranuch Thongsak กทม. 
20. อาจารย์บุษริน วงศ์วิวัฒนา จ.เพชรบุรี
21. คุณณฐมน สุวรรณพัช จ.นนทบุรี
22. คุณมนัสรา เรียนสุเมธธราดล กทม.
23. คุณลลนา ไตรมาศ กทม.
24. คุณปรารถนา เดชประเสริฐศรี จ.นครราชสีมา
25. คุณมนู สายบำรุง กทม.
26. คุณพูนชัย สมศรี จ.นนทบุรี
27. คุณภัทรภร  
28. คุณก่อเกียรติ โกมารกุล ณ นคร จ.ชลบุรี
29. คุณพัชรินทร์ เสริมการดี จ.สงขลา
30. คุณสุชาติ ตินะคัต จ.พิษณุโลก
31. คุณภูเกริก บัวสอน กทม.
32.คุณบุษราวรรณ์ มณีญาณโรจน์ จ.สมุทรสาคร
33.คุณพีรยา ไมพานิช กทม. 
34. คุณอเนก ใจพุก  
35. คุณเจนจิรา ฝั้นเต็ม จังหวัดแพร่
36. คุณหทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ จ.สงขลา
37. คุณสราวุฒิ สุภัทรานุวงษ์ จ.นนทบุรี
38. คุณวัณณิตา บุญรินทร์ จ.นนทบุรี
39. คุณดนยา มีสวัสดิ์ จ.นนทบุรี
40. คุณศศิธร เจตานนท์ จ.สมุทรปราการ
41.คุณวีรภัทร์ โชติวิริยะกุล จ.ภูเก็ต
42.คุณวันเพ็ญ พงษ์เก่า จ.สมุทรปราการ 
43.คุณอัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา  จ.ชัยภูมิ
44. คุณนายธนกฤต สังข์เฉย  จ.เพชรบุรี
45. คุณศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร  จ.เชียงราย
46. คุณณัชชา ญาณฐิตวัฒนา กทม.
47. คุณปิยวรรณ ท้อนสุวรรณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
48. คุณญาณัท ศิริสาร จ.เชียงราย
49. คุณพัชรินทร์ อิ่มพิทักษ์  จ.นนทบุรี
50. คุณวารี ปิ่นทองหล่อ  กทม.
51. Miss Pimolrat Patrapotikul  กทม.
52. MISS Suyaporn Sortrakul จ.ภูเก็ต
53. คุณประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ จ.นครนายก
54.คุณปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชร จ.สกลนคร
55. คุณปุญญาภา คงสิโรจน์ กทม.
56. คุณมุขรัตน์ พรเจริญ กทม.
57. คุณศิริพร จำปากุล  กทม.
58. Siriluck Prachpunyathorn กทม.
59. คุณวิลาวัณย์ เอี่ยมสุวรรณ์  กทม.
60. คุณอังสุมาลิน จำนงชอบ จ.ลพบุรี
61.คุณแสงเพชร์ ศิริชากูล จ.ระยอง
62.คุณตรีรัตน์ จึงวิสิฐธน กทม.
63.คุณณรงค์ สนิทสุริวงค์ กทม.
64.คุณพิมพร พุทธวิโร จ.สงขลา
65.คุณทัศนีย์ ยอดแก้ว จ.ลำปาง
66.ณัฐพงษ์ หม่องลำปาง  จ.ลำปาง
67.คุณมนสิรัชฌญา จ.ปทุมธานี
68.คุณประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ จ.นนทบุรี
69.คุณอรอนงค์ แก้วสุ่น กทม.
70.Anupab Maneekorn กทม.
71.คุณฐิติ ฐิติจำเริญพร จ.เชียงใหม่
72. คุณส่งศรี สุวรรณธาดา กทม.
73.คุณสุจิตรา ไชยจันทร์ จ.นนทบุรี
74. คุณวรินทร์ นพรัตน์ จ.กรุงเทพฯ
75. คุณรำไพ แก้วสุริยะ จ.กรุเทพฯ
76.คุณลักษณีย์ เรืองสุวิทย์กุล จ.กรุงเทพฯ
77. คุณปริศนา กองทัพไทย จ.พิษณุโลก
78. Natsaran Uthaipanumas จ.นนทบุรี
79. คุณดวงธิดา บุญญาปฏิภา จ.นครศรีธรรมราช
80. คุณเศกสิทธิ์ ปักษี จ.กาญจนบุรี
81. คุณสถาพร วงษ์ไพศาล จ.ภูเก็ต
82. คุณวนิดา อ่อนละมัย กทม.
83. คุณกัลยาณี กุลชัย กทม.
84. Thanaphum Muang-leam  Phuket 
85.คุณจินตนา มณีศิลา กทม.
86.คุณวีรศักดิ์ ตุลยาพร จ.สงขลา
87.คุณวรรณวิภา ภานุมาต กทม.
88. คุณวาลิกา โพธิ์หิรัญ จ.พิษณุโลก
89. คุณนพวงษ์ พิรุณ กทม.
90. Thongyoo suphavittayakorn กทม.
91. คุณสันตพงศ์ บุลยเลิศ กทม.
92.คุณจุฬาพรรณ แม้นมินทร์ กทม.
93. คุณศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา กทม.
94. คุณพรพัฒน์ สัธนรักษาเวศ กทม.
95. คุณจิราภรณ์ อนันต์เกษมสันต์ กทม.
96. Nongluck Wongpornpunt จ.นครปฐม
97. คุณเกศวดี อมรมงคลกิจ กทม.
98. คุณชิดชนก คำก้อแก้ว จ.เชียงราย
99. คุณรฐา จันทวารา จ.อุบลราชธานี
100. คุณกฤป จุระกะนิตย์ กทม.
101. คุณธัญลักษมณ์ ภูอารีย์ จ.อุดรธานี
102. คุณสิริพร ฤกษ์วีระวัฒนา กทม.
103. คุณภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ จ.แพร่
104. คุณพรทิพย์ ตั้งไพบูลย์วณิช กทม.
105. คุณอรพรรณ วรรณสุพริ้ง จ.เชียงใหม่
106. คุณสุวราภรณ์ น้อยน้ำคำ จ.พิษณุโลก
107. Far Rerkvarakom กทม.
108. Piyawee Ruenjinda กทม.
109. คุณวรกร นิปกากร จ.นนทบุรี
110. ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง จ.ชัยภูมิ
111 คุณนิมิต ซุ้นสั้น  
112. คุณบุษกร ถาวรประสิทธิ์ จ.สงขลา
113. คุณอำพล วงศ์รัตนไพโรจน์ จ.สมุทรปราการ
114. Kuldara Peanjaroen จ.สงขลา
115. คุณเบญจวรรณ ประเสริฐ กรุงเทพฯ
116. คุณพิมพ์อร นิยมค้า จ.สกลนคร
117. คุณสุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ จ.นนทบุรี
118. คุณสุพัตรา ฉิ่งทอง จ.เพชรบุรี
119. คุณเอกชัย เฟื่องฟู จ.ภูเก็ต
120. คุณกณิกนันต์ ถิรตันติกุล จ.ภูเก็ต
121. Manuwadi Hungsperugs กทม.
122. คุณสิทธิพร สังข์จันทร์ กทม.
123. คุณศุภนัย สารเก่ง จ.พะเยา
124. คุณมรกต อินทรการทุม จ.ภูเก็ต
125. Yamaporn Suebpongsang กทม.
126. คุณทัศนีย์ กาญจนานุกูล จ.สมุทรสาคร
127. pornphen sahavatanakit nonthaburi
128. คุณสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ กทม.
129. Manaporn Ketprom กทม.
130. คุณสุนันท์ เวชรัตน์ จ.สุราษฎร์ธานี 
131. คุณสุพรรษา ขันทองดี จ.นนทบุรี
132. คุณกัญสพัฒน์ วรวรรณปรีชา กทม.
133. คุณพัลลภ มั่นวรกิจกุล กทม.
134. คุณสัณห์ อภัยสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
135. คุณกนกพร ชินาภิรมย์ กทม.
136. คุณบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข จ.พิษณุโลก
137. คุณพัณณ์กรณ์ อุโฆษบวรฤชัย จ.นนทบุรี
138. คุณมนตรี มานะต่อ จ.ภูเก็ต
139. คุณศศิภาตา จงสุวรรณ จ.นนทบุรี
140. คุณศิริมนัส พิมพะกร กทม.
141. คุณรัตนวดี จุลพันธ์  
142. คุณสกุณา ธรรมสาคร กทม
143. คุณธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์ กทม
144. คุณมัทยา ทองประภากุล กทม
145. Nattaya Sektheera จ.พังงา
146. คุณศศิวิมล คงเมือง จ.เชียงใหม่
147. คุณเสาวคนธ์ บุญสมธป จ.สุพรรณบุรี
148. คุณนันทนา จึงสมศรี กทม.
149.คุณนายมนวรรธน์ ชื่นแดง จ.ชุมพร
150.คุณสงกรานต์ เขื่อนธนะ จ.น่าน
151. พิชาญ ภูประทาน จ.อุดรธานี
152. คุณวลัยรัตน์ เนื่องดิถี จ.นนทบุรี
153.คุณชวิศา ศิลปาจารย์ กทม.
154.คุณสุกัญญา เมธาวิกูล กทม.
155.คุณวิไลลักษณ์ ตันติขจรกุล จ.สุราษฎร์ธานี
156.คุณศรีจิตร เขมิยาทร จ.ตรัง
157.คุณอมรรัตน์ นุ่มนวล จ.พัทลุง
158.คุณอภิษฎา รักมณี กทม.
159.คุณรังสิมา มั่นใจอารย์ กทม.
160.คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กทม.
161.คุณพรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม กทม.
162.คุณณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป จ.สมุทรปราการ
163.คุณลักขณา พันธุ์แสนศรี จ.แพร่
164. คุณชวนชม อาษา จ.ลพบุรี
165คุณ.ลลิดา สอนสง กรุงเทพฯ
166. คุณเกียรติพงษ์ คชวงษ์ จ.นนทบุรี
167. Kritnarin Worajinda จ.ขอนแก่น
168. คุณลักษณจิต สวนแก้ว จ.สมุทรสาคร
169. Wongladda Weerapaiboon จ.นนทบุรี
170.ปาริฉัตต์ โชคสุขอัศวกุล จ.สมุทรสาคร
171.คุณสุนทร มณีรัตนาศักดิ์ กทม.
172.คุณปัทมาศ อ้วนละไม กทม.
173.คุณกฤตอร จิววะสังข์ จ.สมุทรปราการ
174.คุณพีรญา ลมพัทธยา กทม.
175. Missnaiyana comegunsilp กทม.
176.คุณกนกวรรณ จันทร จ.ปทุมธานี
177.คุณกฤติยาพร ทองพูล จ.ปทุมธานี
178. คุณอรรธิกา พังงา จ.ชลบุรี
179. คุณภาวนา ประจิตต์ จ.นครราชสีมา
180. คุณนางสาววิไลพร ผัดริม กทม.
181. คุณณัฐรดา หลักคำ จ.อุดรธานี
182. คุณเบญจา จันทร กทม.
183. THAMMARIT CHOTIRAT จ.ภูเก็ต
184.คุณดุษณีย์ ปานภาษี จ.นครราชสีมา
185.คุณพรรณพร นุ่นแก้ว จ.นนทบุรี
186.คุณกัญญาพัชญ์ ขจรธานีนนท์ กทม.
187. wirat prayoonsawatdate กทม.
188. supatra eamporn กทม.
189. คุณภัทรานิตย์ เชิงทวี จ.ราชบุรี
190. คุณชูชาติ พินิจสุขใจ จ.ระยอง
191. คุณเล็ก แซ่เตียว จ.นครปฐม
192. คุณศิริจันทร์ ไพบูลย์ตระกูล จ.ระยอง
193.คุณอริสรา สถาวรวิจิตร กทม.
194. คุณกนกพร อินทร์ยอด กทม.
195. คุณมนตรี ศรีสำราญ จ.สมุทรปราการ
196. คุณพิตตินันท์ กทม.
197. คุณโกเมน วัฒนกิจ จ.กระบี่
198. คุณมณฑา ชื้นประเสริฐ กทม.
199. คุณสมชาย ชื่นประไพ กทม.
200. คุณชญานุช โพธิ์แก้ว กทม.