3-30-300

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TAT Tourism Journal  ประจำไตรมาส 3/2013

  1. คุณฟาฎิล อัลบาซิฎโยห์
  2. คุณชูเกียรติ ไชยวุฒิ
  3. คุณมนสิรัชฌญา ทองเกิด

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับสมุดโน้ตผ้าขาวม้าและหนังสือ 3-30-300 น้องสุดใจชวนกิน ดื่ม เที่ยว ทั่วประเทศไทย