รายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกประจำไตรมาส 2/2013

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 2/2013

  1. คุณภัททิรยา  โพธิ์ประสิทธิ์
  2. คุณชิดชนก คำก้อแก้ว
  3. คุณสันติพงศ์ บุลยเลิศ

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับสมุดโน้ตผ้าขาวม้า และหนังสือ Thainess: Live & Learn the Thai Way of Life