กองบรรณาธิการ e-TAT Tourism Journal ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อย่างล้นหลาม ทั้งนี้ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 100 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็น พวงกุญแจน้องสุขใจ และจุลสารวิชาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับพิมพ์ 4 สี เป็นระยะเวลา 1 ปี (รวม 4 ฉบับ) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

1. พรรณพิชญา อัญชันภาติ กรุงเทพฯ
2. ฑีฆะวัฒน์ ปั้นมีรส กรุงเทพฯ
3. ชฤทธิพร เม้งเกร็ด กรุงเทพฯ
4. สันติพงศ์ บุลยเลิศ กรุงเทพฯ
5. Nattaya Sektheera phang-nga
6. ญาดา สุรธรรมานันท์ กรุงเทพฯ
7. ประสพโชค ทิมแจ่ม กรุงเทพฯ
8. สมยศ โอ่งเคลือบ ขอนแก่น
9. กุลนภา บุษยาสกุล กรุงเทพฯ
10. นิภาภรณ์ แสงสว่าง กรุงเทพฯ
11. รื่นรมย์ บวรธีรกุล กรุงเทพฯ
12. ชนกนาถ ราชภักดี กรุงเทพฯ
13. ปัทมาศ อ้วนละไม กรุงเทพฯ
14. พีรยา ลมพัทธยา กรุงเทพฯ
15. สุรจิต ปัณณะวงศ์ สมุทรปราการ
16. ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ กรุงเทพฯ
17. Aurana Tuncharoen Bangkok
18. สุนันท์ เวชรัตน์ สุราษฎร์ธานี
19. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา กรุงเทพฯ
20. กมลพรรณ กึ่งวงศ์ อุตรดิตถ์
21. Pallop Monvorakitkul Bangkok
22. พลพีร์ ธราโชติเอกอนันต์ นนทบุรี
23. สิริลักษณ์ ปราชญ์ปัญญาธร กรุงเทพฯ
24. Buatip Naprasertkul Bangkok
25. วุฒิศักดิ์ อันทอง มหาสารคาม
26. จงรุจา วิเศษสินธุ์ ปทุมธานี
27. วิตติกา ทางชั้น อุบลราชธานี
28. ฟ้า ฤกษ์วราคม กรุงเทพฯ
29. ดนยา มีสวัสดิ์ กรุงเทพฯ
30. Thanathorn Vajirakachorn Bangkok
31. ลลนา ไตรมาศ กรุงเทพฯ
32. เพ็ญวิสาข์ หล้าตานะ เชียงใหม่
33. กาญจนา โอษฐยิ้มพราย กรุงเทพฯ
34. ภูผา ตาวัน กระบี่
35. พูนชัย สมศรี นนทบุรี
36. ญาณาธร เธียรถาวร กรุงเทพฯ
37. อรจิรา อัจสริยะสิงห์ กรุงเทพฯ
38. ปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์ นนทบุรี
39. เจติกาน์ ศรีสรวล ชลบุรี
40. ธารา ตันอังสนากุล กรุงเทพฯ
41. มนัสสินี บุญมีศรีสง่า เพชรบุรี
42. อมรรัตน์ สหัฒนวนา ภูเก็ต
43. กรชนก มิ่งมงคล กรุงเทพฯ
44. ลักษณีย์ เรืองสุวิทย์กุล กรุงเทพฯ
45. วริยา ฉัตรเท ภูเก็ต
46. อรุณี มุ่งกิจ กรุงเทพฯ
47. สุทธิศักดิ์ พนิกรณ์ กรุงเทพฯ
48. นิมิต ซุ้นสั้น พังงา
49. สุนันท์ วงศ์มุทธาวณิชย์ ปทุมธานี
50. พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ อุบลราชธานี
51. สัณห์ อภัยสวัสดิ์ กาญจนบุรี
52. มนัสรา เรียนสุเมธธราดล กรุงเทพฯ
53. สายรุ้ง วงษาไชย ลพบุรี
54. ศิริพร จำปากุล กรุงเทพฯ
55. อริสษา งามนิธิชวนันท์ กรุงเทพฯ
56. ฐิติ ฐิติจำเริญพร เชียงใหม่
57. บุษกร ถาวรประสิทธิ์ สงขลา
58. บัญญัติ จุลนาพันธุ์ กรุงเทพฯ
59. อนรรฆ ภูธรธราช กรุงเทพฯ
60. วารี ปิ่นทองหล่อ กรุงเทพฯ
61. วิชุลดา จินดาประพันธ์ เชียงใหม่
62. Supaporn Thangsupachai Bangkok
63. อรรธิกา พังงา ชลบุรี
64. Basarin Wongwiwattana Bangkok
65. ณรงค์ สนิทสุริวงศ์ กรุงเทพฯ
66. เกรียงไกร สืบสินไชย กรุงเทพฯ
67. กุลดารา เพียรเจริญ สงขลา
68. สุมนฒ์ จิรพัฒนพร นครสวรรค์
69. บุษราวรรณ์ มณีญาณโรจน์ สมุทรสาคร
70. อรนภา ทัศนัยนา กรุงเทพฯ
71. จิราภรณ์ อนันต์เกษมสันต์ กรุงเทพฯ
72. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข อุบลราชธานี
73. ผศ.จุฑาภัค หริรักษ์ธำรง กรุงเทพฯ
74. ณฐมน สุวรรณพัช นนทบุรี
75. มาลี จิระเรืองฤทธิ์ กรุงเทพฯ
76. ธนาภรณ์ สังข์น้อย กรุงเทพฯ
77. พิมพ์เนตร มากทรัพย์ ชัยนาท
78. มาโนช พรหมปัญโญ กรุงเทพฯ
79. จุฬาลักษณ์ จ่าชัยภูมิ ชัยภูมิ
80. แพรไพลิน หน่อจันทร์ ชลบุรี
81. จีรภัฎ สันติไกรวินิจ กรุงเทพฯ
82. วิธาน เจริญผล นนทบุรี
83. Sukanya matavikul Bangkok
84. Savit saengmanee Bangkok
85. ฐมจารี ปาลอภิไตร ชลบุรี
86. พุทธชาด ศุภลักษณ์ กรุงเทพฯ
87. siriporn Luekveerawattana Bangkok
88. Jenasama Srihirun Bangkok
89. พัชรินทร์ เสริมการดี สงขลา
90. นพัชญา พิรุณรัตน์ พังงา
91. มนตรี รัตนมนตรี สตูล
92. เอกชัย เฟื่องฟู ภูเก็ต
93. ประมาณ เฟื่องฟ้า กรุงเทพฯ
94. Cholpassorn Klaharn Phuket
95. ดวงธิดา บุญญาปฏิกา นครศรีธรรมราช
96. กัลยาณี กุลชัย กรุงเทพฯ
97. นพพร ใจสมานมิตร์ กรุงเทพฯ
98. วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล ภูเก็ต
99. ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร ชียงราย
100. อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กระบี่