1. อบรมการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์สมัยใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  จำนวน 2 ครั้ง   (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
  2. สัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับตลาดต่างประเทศ  จำนวน 1 ครั้ง (เสียค่าลงทะเบียนจำนวน 800 บาทต่อท่าน)
  3. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 4 ครั้ง
  4. อบรมการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)   จำนวน 4 ครั้ง 
  5. อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 3 ครั้ง
  6. บูรณาการการจัดอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ  (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 2 ครั้ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.  อบรมการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์สมัยใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว   จำนวน 2 ครั้ง   (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย เทคโนโลยีออนไลน์ของ ททท. การโฆษณาผ่าน Online Rich Media/ Social Media/ Mobile Marketing/ Search Engine/ Email Marketing/ การปรับแต่งเว็บไซต์ และการดูแลรักษาลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีเว็บไซต์

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 – 16  กุมภาพันธ์  2555        จำนวน 140 คน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 วันที่ 22 – 23  กุมภาพันธ์  2555        จำนวน 70  คน  จังหวัดอุดรธานี

 


 

2.  สัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับตลาดต่างประเทศ  จำนวน 1 ครั้ง (เสียค่าลงทะเบียนจำนวน 800 บาทต่อท่าน)

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย ความต้องการทางการตลาด การทำการตลาดเชิงรุก กลยุทธ์การเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทำการตลาด การทำการตลาดออนไลน์ การบริหารธุรกิจท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ครั้งที่ 1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดอบรมสัมมนาด้านการตลาดท่องเที่ยว วันที่ 18 มกราคม 2555 จำนวน 60 คน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 สัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ (ตลาดต่างประเทศ) เดือนพฤษภาคม 2555

จำนวน 100คน     กรุงเทพมหานคร  

 


 

3.  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   (ไม่มีค่าลงทะเบียน)  จำนวน 4 ครั้ง

หัวข้อการอบรมและศึกษาดูงาน ประกอบด้วย การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติเพื่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด 7 Greens

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม - เมษายน  2555           จำนวน 150 คน    อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน  2555           จำนวน 150 คน    อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม - เมษายน  2555           จำนวน 300 คน    เกาะสมุย    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม - เมษายน  2555           จำนวน 150 คน    อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 


 

4.  อบรมการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)     จำนวน 4 ครั้ง

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย ทิศทางการตลาดท่องเที่ยว กลยุทธ์การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ และการทำการตลาดออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2555       จำนวน 150 คน    อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2555       จำนวน 150 คน    อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2555       จำนวน 300 คน    เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2555       จำนวน 150 คน    อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 


 

5.  อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้     (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 3 ครั้ง

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย เทคนิคการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชนและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

 

ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม          2555                       จำนวน 80 คน      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คร้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม          2555                       จำนวน 80  คน     จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม – เมษายน 2555                       จำนวน 80 คน      จังหวัดจันทบุรี

 


 

6.  บูรณาการการจัดอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ  (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 2 ครั้ง

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย ทิศทางการตลาดท่องเที่ยว สินค้าการท่องเที่ยว กลยุทธ์การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์   การดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทำการตลาดออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ASEAN Japan Centre ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนา River Cruise Tourism เดือนมีนาคม 2555จำนวน 50 คน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 ร่วมกับ ททท. สำนักงานกระบี่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อบรมการตลาดท่องเที่ยว เดือนพฤษภาคม 2555  จำนวน 100 คน จังหวัดกระบี่

           


ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ที่นี่และ http://thai.tourismthailand.org  (หมวดข่าวอัพเดท) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 0 2250-5500 ต่อ 4476-8