logo_tat-academy    logo_tatic

เอกสารประกอบการสัมมนา เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว ปี 2560

“ระเบียบ | สายไหม | ไฮเทค ความปกติใหม่ในทศวรรษหน้า”
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560
ณ ห้องฟังก์ชั่น ซิกส์ ชั้น 6
โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โดยมีกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวิขาการ นักวิจัย หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีโอกาสร่วมปรึกษาหารือ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวอยู่เสมอ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โดยมีกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวิขาการ นักวิจัย หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีโอกาสร่วมปรึกษาหารือ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวอยู่เสมอ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center - TATIC) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว ปี 2560 เรื่อง “ระเบียบ | สายไหม | ไฮเทค ความปกติใหม่ในทศวรรษหน้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน สร้างความร่วมมือ ประสานงานกัน เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้แข็งแกร่ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

งานสัมมนาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพ โดยมี ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการสัมมนาฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงเช้า และการนำเสนอผลงานวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในช่วงบ่าย

สำหรับหัวข้อการบรรยายในช่วงเช้าประกอบด้วยเรื่อง

  • “ระเบียบโลกใหม่: New World Order” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • “โลกดิจิทัลยุคใหม่: New Digital Era” โดย ดร. ธีรพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

  • “เส้นทางสายไหมใหม่: New Silk Road” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนการนำเสนอผลงานวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในช่วงบ่ายจะแบ่งเป็น 3 ห้องย่อย ได้แก่

  • “Understanding Y…ทำความเข้าใจกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่” โดย นางสาวณัฏฐิรา อำพลพรรณ หัวหน้างานวิจัย กองวิจัยการตลาด ททท. และ ดร. วราวุธ ชินทรเดชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด

  • “เปิดเกมรุกบุกตลาดคนรวย!!!” โดย นางสาวยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด ททท. และนายภัทร แสงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี จำกัด

  • “ฐานข้อมูล Tune in!!” หรือโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึก (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ) โดย นางสาวเบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด ททท.

 ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร