6 Travel Trends โดย คุณโตมร ศุขปรีชา
เอกสารประกอบงานสัมมนา
Tourism Trend Talk

“ท่องเที่ยวไทย ใน เทรนด์โลก” ครั้งที่ 1
อังคารที่ 26 มกราคม 2559
เวลา 09:00-12:00
ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ