รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร
โครงการศึกษาตลาด
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง
จีน อินเดีย รัสเซีย
infographic
“เบิกฟ้าพญามังกร
จับจุดโคจรกลุ่มพรีเมี่ยม จีน”
infoGraphic
โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยว
กลุ่มอาเซียน (ศักยภาพสูง)
# รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง จีน อินเดีย รัสเซีย เบิกฟ้าพญามังกร จับจุดโคจรกลุ่มพรีเมี่ยม จีน โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน (ศักยภาพสูง)
การศึกษาตลาดท่องเที่ยว
กลุ่มอาเซียน
การศึกษาศักยภาพ และขนาดของ
ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ
กลุ่มกอล์ฟ
กลุ่มการแต่งงาน และฮันนีมูน
และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การศึกษาแนวทาง
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ที่เดินทางซ้ำ
การศึกษาสถานการณ์และ
โอกาสการส่งเสริมตลาด
การท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศ
และผจญภัย
(ECO & Adventure Tourism)
การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน การศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มการแต่งงานและฮันนีมูน และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รายงานวิจัย: การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ การศึกษาสถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศและผจญภัย (ECO & Adventure Tourism)
การสำรวจมุมมอง
ของชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยว
เพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า
การสำรวจการรับรู้
ของนักท่องเที่ยว
เพื่อการวางแผนเชิงรุก
ในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่
(สำหรับตลาดยุโรป)
Thailand Destination
Image
Honeymoon and Wedding
การสำรวจมุมมองของชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า การสำรวจการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ (สำหรับตลาดยุโรป) การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ (Thailand Destination Image) การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymoon and Wedding
การศึกษาสถานการณ์
และแนวโน้มด้านการตลาด
สำหรับการท่องเที่ยว
กลุ่มดำน้ำ
การสำรวจทัศนคติ
และพฤติกรรม
ในการเดินทางท่องเที่ยว
ของชาวไทยในพื้นที่
ที่มีศักยภาพ
ในการส่งออกนักท่องเที่ยว
การสำรวจทัศนคติ
และความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
กลุ่มตลาดหลัก
และกลุ่มตลาดเกิดใหม่
(ระยะที่ 2)
รายงานสรุปการสำรวจทัศนคติ
และพฤติกรรมด้าน
การท่องเที่ยว
ของชาวไทย ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
การสำรวจพฤติกรรม
และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ทำกิจกรรม
Shopping & Entertainment
ในประเทศไทย
การสำรวจพฤติกรรม
และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
กลุ่มสุขภาพความงาม
(Spa and Wellness)
การสำรวจพฤติกรรม
และความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
กลุ่มกอล์ฟ (Golf)
การสำรวจทัศนคตินักท่องเที่ยว
เพื่อการวางแผนเชิงรุกในการ
เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่
สำหรับ 4 ตลาดในเอเชีย