1. ทำไมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม และเทศกาลประเพณี
  2. ทำไมไม่มีข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว เช่น จำนวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นต้น
  3. ทำไมไม่มีบริการสืบค้นโดยการใช้คำสำคัญ
  4. ทำไมตัวอักษรของบทความที่ให้บริการบนเว็บไซต์มีขนาดเล็ก

จุลสารฉบับพิมพ์ 4 สี หนึ่งปี

1. ทำไมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม และเทศกาลประเพณี

จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว (TAT Tourism Journal) เป็นจุลสารรายไตรมาสที่รวบรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เท่าทันกับนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในเวทีการท่องเที่ยวโลก

หากท่านผู้อ่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม และเทศกาลประเพณี สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ คลิกที่นี่

thai.tourismthailand.org

to top


2. ทำไมไม่มีข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว เช่น จำนวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นต้น

ท่านผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด หรือ คลิกที่นี่  โดยท่านจะต้องเข้าไปลงทะเบียนกับเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

marketingdatabase.tat.or.th

to top


3. ทำไมไม่มีบริการสืบค้นโดยการใช้คำสำคัญ

ท่านผู้อ่านสามารถสืบค้นบทความต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้โดยใช้คำสำคัญ (Keywords) โดยกรอกคำสำคัญลงในช่อง “Search ค้นหา” ที่มุมบนขวาของเว็บเพจ

Search
 

4. ทำไมตัวอักษรของบทความที่ให้บริการบนเว็บไซต์มีขนาดเล็ก

ท่านผู้อ่านสามารถปรับขนาดตัวอักษรของบทความได้โดยเลือกจาก ‘Font Size’ ที่มุมบนขวาของเว็บเพจ ถัดจากช่อง ‘Search’

font size
 
 

คำถามที่พบบ่อย, คำถามที่มักถามบ่อย, FAQ, Frequently Asked Questions