about us

TAT Tourism Journal จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเป็นจุลสารรายไตรมาสที่รวบรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เท่าทันกับนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในเวทีการท่องเที่ยวโลก

จุลสารฯ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ๆ ได้แก่ สถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ผลงานวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แนวโน้มตลาดทั้งในส่วนของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และแนวโน้มของสินค้าและ บริการ สรุปผลการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บทความที่เผยแพร่ในจุลสาร ฯ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ททท. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และบทความที่เผยแพร่นี้อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อไปได้ โดยต้องระบุข้อความว่า "ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก e-TAT Tourism Journal" ในเอกสารฉบับนั้น ๆ ด้วยทุกครั้ง

นอกจากนี้ กองบรรณาธิการของจุลสาร ฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ได้

email: etatjournal (at) tat.or.th

eTAT

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2250 5500 ext. 2620-2
โทรสาร: 0 2253 7468


Tourism Authority of Thailand
1600 New Phetchaburi Road, Makkasan, Ratchathewi , Bangkok 10400, THAILAND
Tel. 66 2250 5500 ext. 2620-2
Fax. 66 2253 7468

see map GPS : 13.749105,100.557851


View Larger Map