ที่มาภาพ : www.yabba-dabba-dubai.com

ITB World Travel Trends Report: Forecasting Global and European Tourism by IPK International
เรื่อง Rolf Freitag

เหตุการณ์สำคัญในปี 2010

• ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแคลิฟอร์เนีย และอิลลินอยส์ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการล้มละลาย เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในกรีซ และไอร์แลนด์ โดยมีประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 60 ประเทศที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่ไม่แตกต่างกัน และเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของโลก


• การปิดสนามบินและการยกเลิกเที่ยวบินจากการระเบิดของภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
• นักท่องเที่ยวถูกฉลามทำร้ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั่วโลก
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น หิมะที่ตกหนักในประเทศต้นทางการท่องเที่ยวสำคัญซึ่งส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง

ที่มาภาพ : http://blog.nus.edu.sg

สถานการณ์ท่องเที่ยวโลกในปี 2010

สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัวในช่วง 3 เดือนหลังของปี 2009 และกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2010 ด้วยจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศถึง 935 ล้านครั้ง หรือมีการเติบโตร้อยละ 7 และมีการคาดการณ์ว่ามีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถึง 4,500 ล้านครั้ง หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 4

เมื่อพิจารณารายภูมิภาคพบว่า ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียมีการเติบโตของการเดินทางระหว่างประเทศถึงร้อยละ 13 ภูมิภาคอเมริกาใต้มีการเติบโตร้อยละ 10 ภูมิภาคแอฟริกามีการเติบโตร้อยละ 7 ในขณะที่ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3 และ 2 ตามลำดับ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศในปี 2010 ฟื้นตัวกลับมาเติบโตร้อยละ 7 หรือ 767 พันล้านยูโร

สถานการณ์ท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรปในปี 2010
สถานการณ์ตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรปมีจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวจำนวน 402 ล้านครั้ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีจำนวนคืนพัก (Overnights) ประมาณ 3.5 พันล้านคืน มีการใช้จ่ายประมาณ 330 พันล้านยูโร ซึ่งลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อครั้ง (Trip) ลดลงร้อยละ 3 หรือมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 817 ยูโร โดยมีค่าที่พักเฉลี่ยคืนละ 98 ยูโร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1)

เมื่อพิจารณาจำนวนวันเดินทางพบว่า จำนวนวันเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดลงร้อยละ 5 โดยที่การเดินทางช่วงสั้น ๆ (1-3 คืน) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 ในขณะที่การเดินทางตั้งแต่ 4 คืนขึ้นไป ลดลงร้อยละ 2

สำหรับวัตถุประสงค์การเดินทางพบว่า การเดินทางเพื่อพักผ่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ส่วนการเดินทางเพื่อเหตุผลทางธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ด้านประเภทของยานพาหนะพบว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปโดยเรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 รถประจำทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในขณะที่การเดินทางโดยรถไฟลดลงร้อยละ 4


ที่มาภาพ : www.flickr.com/photos/oetbuenosaires

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวยุโรป
1. สเปน (ร้อยละ 11)
2. เยอรมนี (ร้อยละ 10)
3. ฝรั่งเศส (ร้อยละ 9)
4. อิตาลี (ร้อยละ 8)
5. ออสเตรีย (ร้อยละ 6)
6. สหราชอาณาจักร และตุรกี (ร้อยละ 5)
7. สหรัฐอเมริกา กรีซ และเนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 3)

สำหรับประเภทของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในปี 2010 พบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวในเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ท่องเที่ยวในบริเวณชายหาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวในชนบทลดลงร้อยละ 12

เมื่อพิจารณาช่องทางสำหรับการจองของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป พบว่าเกือบร้อยละ 50 ทำการจองผ่านอินเตอร์เน็ต และในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งจะจองทั้งที่พักและบัตรโดยสาร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)

สถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
ในปี 2010 นักท่องเที่ยวเยอรมันมากกว่าครึ่งเดินทางเพื่อพักผ่อนในวันหยุดโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รองลงมาเป็นการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจที่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17  และการเดินทางเพื่อเยี่ยมเพื่อนหรือญาติที่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

ที่มาภาพ : www.departuresandarrivals.travel

ประเภทของการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเยอรมันในปี 2010
1.การท่องเที่ยวในเมือง/งานอีเวนท์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)
2.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ลดลงร้อยละ 6)
3.การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการในพื้นที่ชนบท (ลดลงร้อยละ 12)
4.การเดินทางเพื่อโอกาสพิเศษส่วนตัว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18)  
5.การพักผ่อนริมทะเล/ทะเลสาบ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4) 
6.กิจกรรมนันทนาการในพื้นที่ภูเขา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25)
7.กีฬาฤดูหนาว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25)       

ทั้งนี้ ในปี 2010 นักท่องเที่ยวเยอรมันเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศถึง 310 พันล้านครั้ง (Trip) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 77 เป็นการเดินทางภายในประเทศที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ที่เหลือเป็นการเดินทางระหว่างประเทศที่เติบโตลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีจำนวนคืนพัก (Overnight) จำนวน 1.6 พันล้านคืน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 นอกจากนี้ยังมีการใช้จ่ายจำนวน 132 พันล้านยูโร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

German Domestic Tourism
สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวเยอรมันนั้นมีจำนวนถึง 238 ล้านครั้ง (Trip) เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 มีจำนวนคืนพัก (Overnights) ถึง 925 ล้านคืนพัก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) และมีการใช้จ่ายถึง 67.1 พันล้านยูโร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6)

โดยการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวเยอรมันจะเป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆ (1-3 คืน) และช่วงตั้งแต่ 4 คืนขึ้นไปเท่าๆ กัน ทั้งนี้ จำนวนการเดินทางตั้งแต่ 4 คืนขึ้นไป มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6

นักท่องเที่ยวเยอรมันนิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเดินทางท่องเที่ยวในเมือง (City Trips) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ท่องเที่ยวในชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ในขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวบริเวณชายหาด / ทะเลสาบลดลงร้อยละ 15 และการเดินทางเพื่อสุขภาพความงามลดลงร้อยละ 6


ที่มาภาพ : http://siamanswer.com

แคว้นที่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนิยมเดินทางท่องเที่ยว
1. Bavaria (18.3 ล้านคน/ครั้ง)
2. Lower Saxony (94 ล้านคน/ครั้ง)
3. Baden-Wurttemburg (8.4 ล้านคน/ครั้ง)
4. North Rhine Westph (7.7 ล้านคน/ครั้ง)
5. Meck len b.western P. (6.6 ล้านคน/ครั้ง)

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเยอรมันใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลและจองสินค้าและบริการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 51 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13) โดยร้อยละ 32 จะทำการจองผ่านออนไลน์ และร้อยละ 19 จะหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ต

การจองผ่านอินเตอร์เนตของนักท่องเที่ยวเยอรมันเกือบร้อยละ 75 จะเป็นการจองที่พักเพียงอย่างเดียว

German Outbound

ในปี 2010 เกือบร้อยละ 75 ของนักท่องเที่ยวเยอรมันจะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนวันหยุดในต่างประเทศ โดยเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในขณะที่การเดินทางเพื่อธุรกิจลดลงร้อยละ 1 เช่นกัน อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวเยอรมันยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นอันดับ 1

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเยอรมันมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อครั้ง (Trip) ประมาณ 931 ยูโร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6) และมีค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักต่อคืนประมาณ 96 ยูโร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)


ที่มาภาพ : http://porscheky.blogspot.com

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวเยอรมัน ปี 2010
1. Austria  (ร้อยละ 17)
2. Spain (ร้อยละ 15) 
3. Italy (ร้อยละ 13)   
4. Turkey (ร้อยละ 7)  
5. France (ร้อยละ 5)   
6. Netherlands (ร้อยละ 5)  
7. Greece  (ร้อยละ 3)  
8. Croatia (ร้อยละ 3)

เมื่อพิจารณาถึงระยะทางในการเดินทางพบว่า จากจำนวนการเดินทาง 50.7 ล้านครั้ง นักท่องเที่ยวเยอรมันเดินทางระยะใกล้ ลดลงร้อยละ 2 และเดินทางระยะไกลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยกว่าครึ่งมีการจองรายการนำเที่ยว (ที่พักและบัตรโดยสาร) ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2

Outlook for Year 2011

นักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 4 ล้านคนจะมองหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เนื่องจากปัญหาด้านการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันก็จะกลับมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเดิมหากมีข้อเสนอด้านราคาที่ดึงดูดใจ

ราคาพืชผลทางการเกษตรจะปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก และวิกฤติเศรษฐกิจจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปอีก 2-3 ปี

ที่มาภาพ : www.growveg4u.com

จากการศึกษาพบว่าวิกฤติทางเศรษฐกิจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวยุโรปส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 75

โดยจากการสำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2010 ที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวยุโรปถึงร้อยละ 35 เห็นว่าวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และจากการสำรวจล่าสุด มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่เห็นว่าวิกฤติเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทาง

สำหรับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวยุโรปถึงร้อยละ 44 จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยความถี่เท่ากับปี 2010 ที่ผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 21 จะเดินทางบ่อยมากขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นักท่องเที่ยวยุโรปถึงร้อยละ 64 ต้องการจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเท่ากับในปีที่ผ่านมา และร้อยละ 28 ต้องการจ่ายเงินถูกลง

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะจองรายการท่องเที่ยวในนาทีสุดท้าย (Last-minute Bookings) และจองล่วงหน้าเป็นเวลานาน (Early Bird Bookings) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี และสโลวาเกีย

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกในปี 2011 จะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4

อีกปัจจัยหนึ่งที่จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวโลกในปี 2011 ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 39 ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจากภูมิภาคยุโรปใช้ Smartphones โดยมากกว่าครึ่งใช้ Smartphones เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในเวลานั้น

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวร้อยละ 40 ใช้ Smartphones เพื่อหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 30 จะใช้เพื่อเปลี่ยนรายการจองระหว่างการเดินทาง และร้อยละ 25 ใช้เพื่อการเช็คอินออนไลน์ สำหรับการใช้งานด้าน Social Networking พบว่านักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 30 ใช้ Smartphones สำหรับการ update เรื่องราวส่วนตัวใน Social Network

อย่างไรก็ตาม การสำรวจเกี่ยวกับโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Facebook พบว่านักท่องเที่ยวยุโรปถึงร้อยละ 53.5 ไม่สนใจในโฆษณาใน Facebook และร้อยละ 40.3 ไม่ชอบโฆษณาดังกล่าว ซึ่งทำให้อัตราการ click-throughs ต่ำลงในขณะที่ต้นทุนการโฆษณาในเว็บไซต์ข้างต้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น