กองวิจัยการตลาด ททท.

 • เรื่อง : กองวิจัยการตลาด ททท.

  ทำไมถึงต้องมี Amazing Thailand Tourism

  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนพื้นฐานความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลกและเจตนารมณ์ของ UNWTO มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพและรักษาฐานตลาดเดิม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม...

 • Global Wellness Institute (GWI) ประเมินว่า ในปี 2015 มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม (Wellness) ทั่วโลก มีมูลค่าประมาณ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ ‘การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพองค์รวม’ (Wellness Tourism) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม (Wellness) มีมูลค่าตลาด 563.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพองค์รวม หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหรือรักษาสุขภาพองค์รวม โดยอาจเป็นได้ทั้งวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองของการเดินทาง โดยระหว่างปี 2013-2015 การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพองค์รวม มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.8 ในขณะที่การท่องเที่ยวทั่วไป มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.4 …


  เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด

 • ตลาดการท่องเที่ยวมุสลิม นับเป็นตลาดศักยภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนเม็ดเงินมหาศาล นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจึงกลายเป็น ตลาดเป้าหมายที่หลายประเทศทั่วโลก ให้ความสนใจ มีการใช้จ่ายสูง เปิดโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงถือเป็นตลาดสำคัญ ที่น่าจับตามอง การตอบสนองความต้องการ ของตลาดกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่นักการตลาด ไม่ควรมองข้าม

 • จากแผนการดำเนินงานส่งเสริมตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีคนรุ่นใหม่วัยนักศึกษา จนถึงวัยทำงานตอนต้น เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ และการจับจ่ายใช้สอยในสัดส่วนที่สูง นิยมเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ช่างเลือก และคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า และบริการ โดยตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่กว้างขวาง รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ค้นหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ รวมทั้ง ใส่ใจสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต และการทำงาน ซึ่งลักษณะเฉพาะดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ มีพฤติกรรม และความต้องการสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีอายุสูงกว่าอย่างชัดเจน

 •  

  ในปี 2559 การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการ ศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ญี่ปุ่น โดยมอบหมายให้บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ดำเนินการ

  วัตถุประสงค์ของการ ศึกษาคือ ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นคุณภาพสูงที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย และศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมถึงศึกษาปัจจัยทางการตลาด ทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน

 • ตามทิศทางการดำเนินงานของ ททท. ซึ่งมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไทย จากแหล่งท่องเที่ยว ‘Value for Money’ ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่รองรับนักท่องเที่ยว ระดับบน รวมทั้งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ททท. มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ตามการแบ่ง Segmentation ความสนใจพิเศษที่หลากหลาย งานวิจัยทางการตลาดหลายชิ้น บ่งชี้ว่า นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จากประโยชน์ (Benefit) ทั้งทางสังคม (Social) และด้านอารมณ์ (Emotional) รวมถึงคุณค่า (Value) ที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการนั้นๆ โดยผู้ประกอบการที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรง ความต้องการของผู้บริโภคจะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งคนอื่นๆ และสามารถรักษาลูกค้าคุณภาพสูง ไว้ได้ในระยะยาว

 • Mr. Daniel Levine, Director of The Avant-Guide Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ทางการท่องเที่ยวและการตลาดสำหรับผู้บริโภค ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเล่าถึง 4 ปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้คนเราตัดสินใจ ออกเดินทางท่องเที่ยว


  ปรากฏการณ์ที่ 1
  Meaningful Experience: ประสบการณ์ที่มีความหมาย

  นักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์ที่ไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินซื้อบริการหรือสินค้า แต่ต้องการประสบการณ์ที่มีความหมายลึกลงไปอีกระดับหนึ่ง มักเป็นประสบการณ์ที่มี ความหมายส่วนตัวกับนักท่องเที่ยวเอง ตัวอย่างเช่น

 • กองวิจัยการตลาด ททท. จัดการสำรวจความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพของตลาด นักท่องเที่ยวไทย จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Silver Age, Women Empowerment, Single Living และ Gen Y ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น โดยศึกษาครอบคลุมรูปแบบ พฤติกรรม ปัจจัยด้านจิตวิทยา และ Customer Insight ด้านการเดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ชาวไทย โดยผลจากการสำรวจความคิดเห็น ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

  • ท่องเที่ยวกันต่อไป ไม่สนใจวิกฤติ Global Tourism Shakes Off Crises

  ปัจจัยทางเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง การโจมตีของผู้ก่อการร้าย รวมทั้งวิกฤติผู้อพยพในยุโรป ส่งผลกระทบที่แตกต่างกันไปต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในภาพรวมยังคงเป็นที่ น่าพอใจ และปี 2558 ยังคงเป็นปีที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว ทั่วโลก ด้วยอัตราการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.5 ใน 8 เดือนแรกของปี และคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งจะมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ในปี 2559

 • จากข้อมูลของ India Tourism Statistics ปัจจุบันอินเดียส่งออกนักเดินทางไปทั่วโลกมากกว่า 16 ล้านคน ต่อปี ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 1 ล้านคน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว นับจากปี 2550 ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมาไทยเพียง 5 แสนคนเศษเท่านั้น และข้อมูลของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่านักท่องเที่ยวอินเดียสามารถสร้างรายได้เข้าไทยได้กว่า 37,537 ล้าน บาท ซึ่งถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญที่จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างยิ่ง

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้ม และทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี 2563 (Thai Tourism Scenario 2020) โดยกำหนดแนวทางการศึกษาวิจัย คือ การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมระดมสมอง ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่ดำเนินการศึกษา คือ เดือนมีนาคม-ธันวาคม 2557

   


 • คลิกดูรูปขยาย

  วาระสำคัญของโลกสู่ปี 2020
  เหตุการณ์สำคัญของโลกที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมกีฬาระดับโลก อาทิ

  • ฟุตบอลยูโร 2016 ที่ฝรั่งเศส
  • มหกรรมกีฬาโอลิมปิก ที่ ริโอ เดอ จาเนโร ปี 2016
  • การเปิดตัว 59 Theme Park ทั่วประเทศจีนในปี 2020
  • การขยับตัวของจีน การขยายแสนยานุภาพของรัสเซีย
  • การเคลื่อนไปข้างหน้าของเทคโนโลยีที่เกินจินตนาการ
 • DNAIndia.com ได้กล่าวถึงแนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในปี 2014 โดยสรุปได้ดังนี้

  Solo Travel :: นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มนิยมเดินทางคนเดียวมากขึ้น โดยเฉพาะ กลุ่มผู้มีอายุน้อยที่มีรายได้ดี แต่มีตารางเวลาที่ไม่แน่นอน ทำให้หาเพื่อน เดินทางท่องเที่ยวในเวลาที่ว่างตรงกันได้ค่อนข้างยาก เป็นผลให้กลุ่มคน เหล่านี้เลือกเดินทางเอง ประกอบกับเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางมีมากขึ้น ทำให้การเดินทางลำพัง เป็นไปอย่างง่ายดาย


 • นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ใน 13 นักธุรกิจสตรีชั้นนำระดับโลก The Leading Women Entrepreneurs of the World, นักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2550 โดยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, The Women Who Make a Difference Awards 2012 โดยนิตยสาร Thailand Tatler และรางวัลอื่นๆ เช่น สตรีไทยดีเด่น สภาสตรีแห่งชาติฯ ปี 2555 และนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 โดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์