พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์

  • ในปัจจุบัน กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในสินค้าและบริการชนิดหรูหราได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ผู้ให้บริการต่างๆ เกิดความท้าทายในการขยายฐานลูกค้า แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการ เป็นปัจจัยหลัก โดยการขยายฐานลูกค้ากลุ่มหรูหรานี้ เป็นผลมาจากการเติบโตของชนชั้นกลาง ที่มีความต้องการ ในการใช้สินค้าหรูหรามากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการพยายามสร้างสรรค์สินค้ารูปแบบต่างๆ มาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของคนกลุ่มดังกล่าว โดยสินค้าที่ได้รับการสร้างสรรค์นั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะ ของลูกค้า และมีประสบการณ์สุดพิเศษกว่าสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ ความแตกต่างระหว่างความหรูหรารูปแบบเก่า และความหรูหรารูปแบบใหม่

  • ในยุคปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับ ธุรกิจทุกประเภท ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้นำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ในบางครั้ง ข้อมูลที่มากจนเกินความจำเป็นอาจทำให้ นักท่องเที่ยวเกิดความยากลำบากในการตัดสินใจเลือกใช้ สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในธุรกิจ ท่องเที่ยวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาลักษณะของ นักท่องเที่ยวในอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมรองรับพฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท อมาเดอุส และ ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน (Amadeus and Frost & Sullivan) จึงได้จัดทำรายงานผลการศึกษา ‘Future Traveller Tribes 2030: Building a More Rewarding Journey’ ขึ้น เพื่อนำเสนอลักษณะของนักท่องเที่ยวที่อาจเป็นไปได้ในปี 2030 รวมทั้งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ดังมีรายละเอียดดังนี้

  • ภูมิภาคอเมริกา ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ส่งออกนักท่องเที่ยว มายังประเทศไทยในอัตราการเติบโตสูงในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะปกติ อัตราการ เติบโตของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาจะอยู่ที่ร้อยละ 9-14 ต่อปี โดยในปี 2557 ถึงแม้สถานการณ์ทางการเมือง ของไทยจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันบ้าง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวของ ทั้งภูมิภาคก็ยังคงรักษาระดับอยู่ที่ 1,046,401 คน* ลดลงเล็กน้อย จากปี 2556 สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ 72,929 ล้านบาท*

  • ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม ประชุม World Conference on Tourism and Culture 2015 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจัดโดย องค์การ การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) และองค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

  • งาน International Luxury Travel Market (ILTM) 2014 ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นไปยังสินค้าและบริการที่หรูหรา (Luxury) โดยในปี 2014 จัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557