Tourism Branding

  • ระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นและหลากหลาย มีเรื่องราวที่ทรงคุณค่า อยู่มากมาย

    เพื่อพัฒนาทิศทางการท่องเที่ยวของระยองให้ชัดเจน และบูรณาการให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้บริหาร และสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด ระยองไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดระยองจึงเห็นควรพัฒนาแบรนด์จังหวัด ระยองขึ้นอย่างเป็นทางการตามหลักวิชาการ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน คือ ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และนักวิชาการที่มี ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านการพัฒนาแบรนด์ โดยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ แบรนด์จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย