ท่องเที่ยวสนทนา

  • การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในเมือง (Urban Travelscape) รวมไปถึง Pop Culture ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรูปแบบใหม่ขึ้นทั้งในส่วนของประเทศไทย และต่างประเทศ หากผู้ประกอบการมีการใช้การตลาดที่เข้าใจความต้องการของคนเมือง และเมื่อรวมเข้ากับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ก็จะสามารถก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจได้ ซึ่งการท่องเที่ยวในเมืองรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจนั้นประกอบด้วย

  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดพิธีเปิด ‘ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว’ หรือที่เรียกกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า ‘TAT Academy’ ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยในช่วงท้ายของพิธีเปิด ททท. ได้เชิญสามหนุ่มนักเขียน + นักท่องเที่ยวผู้มีประสบการณ์จากการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ ‘ความรู้แปลงร่าง’ เพื่อนำเสนอมุมมอง ที่เน้นการนำความรู้ไปสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง ตลอดจน Trend หรือแนวโน้มทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ของโลกที่เกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงให้เห็นว่าแนวโน้มดังกล่าว ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใดบ้าง และการผลักดันงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สำหรับวิทยากรสามท่านที่ TAT Review ได้เอ่ยถึงไปแล้วข้างต้น ประกอบด้วย

  • Tourism Talk ไตรมาสแรกของปี 2558 ต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทย ด้วยการสนทนากับ ผศ.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

    ความเป็นไทย
    ความเป็นมา และความเป็นสวนดุสิต

    สวนดุสิต ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2477 ปีนี้ครบรอบ 80 ปีเดิมเป็นโรงเรียนสตรี เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศ สอนการทำอาหาร ดอกไม้ใบตอง ศิลปะประดิษฐ์ คหกรรมศาสตร์ รากฐานของสวนดุสิตมาจากความเป็นไทย