ท่องเที่ยววิจัย

 • ปารีสเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป มีอนุสาวรีย์ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หอไอเฟล น้ำหอม แฟชั่น เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากในอันดับต้นๆ ของโลก กรุงปารีสถือเป็นเมืองแห่งแสงสีที่สวยงาม (City Of Light) เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม เป็นเมืองมรดกโลก เมืองแฟชั่น และเมืองทันสมัย มีเนื้อที่ 86.9 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 20 เขต (Arrondissement) ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดของยุโรป

 • จากแผนการดำเนินงานส่งเสริมตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีคนรุ่นใหม่วัยนักศึกษา จนถึงวัยทำงานตอนต้น เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ และการจับจ่ายใช้สอยในสัดส่วนที่สูง นิยมเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ช่างเลือก และคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า และบริการ โดยตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่กว้างขวาง รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ค้นหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ รวมทั้ง ใส่ใจสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต และการทำงาน ซึ่งลักษณะเฉพาะดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ มีพฤติกรรม และความต้องการสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีอายุสูงกว่าอย่างชัดเจน

 •  

  ในปี 2559 การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการ ศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ญี่ปุ่น โดยมอบหมายให้บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ดำเนินการ

  วัตถุประสงค์ของการ ศึกษาคือ ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นคุณภาพสูงที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย และศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมถึงศึกษาปัจจัยทางการตลาด ทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน

 • ณ พ.ศ. นี้คงไม่มีใคร ไม่รู้จัก TripAdvisor ผู้มีภารกิจหลักคือ “ช่วยนักท่องเที่ยว วางแผนและจองการเดินทาง ที่ดีที่สุด”

 • ‘อาหาร’ เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพา ในการดำรงชีวิต แต่สำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่แล้ว การ ‘กินเพื่ออยู่’ ดูจะไม่ตรงกับประสบการณ์ในการกินอาหารแต่ละมื้อ นั่นคงเป็น เพราะว่าการผลิต ปรุง และกินอาหารเป็นกิจกรรมที่ผูกพันกับ วัฒนธรรมการดำรงอยู่ของมนุษย์มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่แรกเริ่ม การทำเกษตรกรรมเพื่อผลิตวัตถุดิบ การปรุงอาหารซึ่งพัฒนา มาเรื่อยๆ จนสามารถนับได้ว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ตลอดจน วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนหรือกินอาหาร เช่น การจ่ายตลาด การกินอาหารโดยใช้ตะเกียบของชาวเอเชีย วัฒนธรรมร้านกาแฟ ในยุโรป จนอาจกล่าวได้ว่าในอาหารจานหนึ่งๆ เช่น เฝอหนึ่งชาม โรตีหนึ่งแผ่น หรือซูชิหนึ่งคำนั้น มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ของแต่ละท้องถิ่นอย่างประมาณค่าไม่ได้

 • ในปี 2013 นิตยสาร Time สร้างประเด็นร้อนที่จุดชนวน ให้มีการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เมื่อได้ลงบทความหน้าปกเรื่อง ‘The Me Me Me Generation’ กล่าวถึงคนรุ่นใหม่ที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ถึงปี ค.ศ. 2000 หรือที่เรียก กันว่ากลุ่ม Millennial หรือ Gen-Y ว่าเป็นคนรุ่นที่มีความหลงตัวเองมากกว่า คนรุ่นก่อนๆ มีความทะเยอทะยานสูง ต้องการความสำเร็จและความก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (เนื่องจากไม่เคยเงยหน้าจากจอโทรศัพท์เลย) และมี Loyalty ต่ำ ไม่ว่าจะต่อบริษัทหรือองค์กร ที่ทำงานด้วย หรือยี่ห้อสินค้าที่เลือกใช้

  แม้ว่าบทความดังกล่าวจะพูดถึงวัยรุ่นชาวอเมริกันเป็นหลัก แต่ในยุคไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน วัยรุ่นในประเทศที่การสื่อสารสมัยใหม่เข้าถึงย่อมมีลักษณะคล้ายคลึงกันบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งชาว Millennial ทั้งในอเมริกาและทั่วโลกต่างพากันแสดงความเห็นต่อบทความดังกล่าวว่าเต็มไปด้วย อคติและไม่แสดงถึงสิ่งที่พวกเขาเป็นอย่างแท้จริง

 • ตามทิศทางการดำเนินงานของ ททท. ซึ่งมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไทย จากแหล่งท่องเที่ยว ‘Value for Money’ ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่รองรับนักท่องเที่ยว ระดับบน รวมทั้งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ททท. มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ตามการแบ่ง Segmentation ความสนใจพิเศษที่หลากหลาย งานวิจัยทางการตลาดหลายชิ้น บ่งชี้ว่า นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จากประโยชน์ (Benefit) ทั้งทางสังคม (Social) และด้านอารมณ์ (Emotional) รวมถึงคุณค่า (Value) ที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการนั้นๆ โดยผู้ประกอบการที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรง ความต้องการของผู้บริโภคจะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งคนอื่นๆ และสามารถรักษาลูกค้าคุณภาพสูง ไว้ได้ในระยะยาว

 • กองวิจัยการตลาด ททท. จัดการสำรวจความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพของตลาด นักท่องเที่ยวไทย จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Silver Age, Women Empowerment, Single Living และ Gen Y ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น โดยศึกษาครอบคลุมรูปแบบ พฤติกรรม ปัจจัยด้านจิตวิทยา และ Customer Insight ด้านการเดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ชาวไทย โดยผลจากการสำรวจความคิดเห็น ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

 • Voluntourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ หรือ การท่องเที่ยวจิตอาสา เป็น ‘มิติใหม่ของการท่องเที่ยว’ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมด้วยการเพิ่มมิติของการเรียนรู้ และมิติของการแบ่งปันเข้าไปในการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้การเดินทางท่องเที่ยวลงตัวไปด้วยมิติทั้งของ ‘ผู้ให้’ และ ‘ผู้รับ’ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเดินทางนั้นจะได้มีโอกาสท่องเที่ยวสนุกสนาน และอิ่มเอมใจจากสิ่งที่ตนเองได้เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้

 • ในปัจจุบัน Word-of-Mouth (WOM) หรือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นพลังของการ สื่อสารที่มีอำนาจอย่างเหลือเชื่อในการประกอบการทางธุรกิจต่างๆ โดยผู้ประกอบการในปัจจุบัน ได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจด้านการบริการ เพราะความ ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการกระจายข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้ ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเป็นเรื่องปกติ

 • ในยุคปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับ ธุรกิจทุกประเภท ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้นำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ในบางครั้ง ข้อมูลที่มากจนเกินความจำเป็นอาจทำให้ นักท่องเที่ยวเกิดความยากลำบากในการตัดสินใจเลือกใช้ สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในธุรกิจ ท่องเที่ยวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาลักษณะของ นักท่องเที่ยวในอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมรองรับพฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท อมาเดอุส และ ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน (Amadeus and Frost & Sullivan) จึงได้จัดทำรายงานผลการศึกษา ‘Future Traveller Tribes 2030: Building a More Rewarding Journey’ ขึ้น เพื่อนำเสนอลักษณะของนักท่องเที่ยวที่อาจเป็นไปได้ในปี 2030 รวมทั้งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ดังมีรายละเอียดดังนี้

 • ทุกคนคิดและพูดเป็นเสียงเดียวกัน คือเราต้องร่วมมือกันจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเพื่อการกระจายผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั่วถึงและเห็นผลเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เมื่อกลั่นกรองแนวคิดนี้ ในเชิงการตลาด หลายคนต้องฉุกคิดเสมอว่า จะทำอย่างไรให้เกิดได้จริง หลายมือ หลายสมองเดินหน้าไปทางเดียวกัน คือ สร้างให้เกิดคุณค่าให้รู้ว่าเรามีดีที่แตกต่าง การสืบค้นอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแรงคือจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน เพราะแตกต่างต้องสร้างจากข้างใน

 • อาหารไทยประยุกต์ใหม่ (Thai Modern Fusion Foods) หมายถึง อาหารไทย ที่รับมาจากต่างประเทศแล้วนำมาผสมผสานกันระหว่างอาหารไทยกับอาหาร ต่างประเทศ นำมาปรุงแต่งโดยใช้วัตถุดิบ/เครื่องปรุง และประกอบอาหาร ในประเทศไทย สำหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ประกอบด้วย เมนูอาหารไทยประยุกต์ใหม่ 5 ประเภท ดังนี้ (1) อาหารไทย-ฮาลาล (2) อาหารไทย-เวียดนาม (3) อาหารไทย-จีน (4) อาหารไทย-ญี่ปุ่น และ (5) อาหารไทย-ตะวันตก

 • จากข้อมูลของ India Tourism Statistics ปัจจุบันอินเดียส่งออกนักเดินทางไปทั่วโลกมากกว่า 16 ล้านคน ต่อปี ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 1 ล้านคน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว นับจากปี 2550 ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมาไทยเพียง 5 แสนคนเศษเท่านั้น และข้อมูลของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่านักท่องเที่ยวอินเดียสามารถสร้างรายได้เข้าไทยได้กว่า 37,537 ล้าน บาท ซึ่งถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญที่จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างยิ่ง

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาแนวโน้ม และทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี 2563 (Thai Tourism Scenario 2020) โดยกำหนดแนวทางการศึกษาวิจัย คือ การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมระดมสมอง ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่ดำเนินการศึกษา คือ เดือนมีนาคม-ธันวาคม 2557

   

 • ปีพุทธศักราช 2558 นับว่าเป็นปีที่ท้าทายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เนื่องด้วยเป็นปีที่ประเทศไทยต้องเร่งหารายได้เงินตราต่างประเทศ และสร้างการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย หรือในภาษาอังกฤษ Discover Thainess 2015 โดยเน้น "ความเป็นไทย" (Thainess) เพื่อสร้างความแตกต่างของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเอเชีย


 • คลิกดูรูปขยาย

  วาระสำคัญของโลกสู่ปี 2020
  เหตุการณ์สำคัญของโลกที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมกีฬาระดับโลก อาทิ

  • ฟุตบอลยูโร 2016 ที่ฝรั่งเศส
  • มหกรรมกีฬาโอลิมปิก ที่ ริโอ เดอ จาเนโร ปี 2016
  • การเปิดตัว 59 Theme Park ทั่วประเทศจีนในปี 2020
  • การขยับตัวของจีน การขยายแสนยานุภาพของรัสเซีย
  • การเคลื่อนไปข้างหน้าของเทคโนโลยีที่เกินจินตนาการ