จีน

  • ๏ สถานการณ์ท่องเที่ยวทั่วไป ในระยะหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความสำคัญ มากขึ้น ด้วยเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทั่วโลกมีความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด โดยในปี 2015 มีจำนวนนักท่องเที่ยว สูงถึง 29.88 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ เป็นเงินตราต่างประเทศประมาณ 1.45 ล้านล้านบาท ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยปีละ 8.94%

  • GET SMART

    สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปี 2015

    อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะจนถึงพัดลมอัจฉริยะนั้นเป็นที่สนใจ ของผู้บริโภค เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและให้ความสะดวกสบาย

  • TAT_keyvisual2015-Final1

    เผยงานวิจัยเชิงจิตวิทยา และแนวทางการสื่อสารการตลาดกับนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่ม Hi-End Segment