เทิดชาย ช่วยบำรุง

  • ปารีสเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป มีอนุสาวรีย์ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หอไอเฟล น้ำหอม แฟชั่น เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากในอันดับต้นๆ ของโลก กรุงปารีสถือเป็นเมืองแห่งแสงสีที่สวยงาม (City Of Light) เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม เป็นเมืองมรดกโลก เมืองแฟชั่น และเมืองทันสมัย มีเนื้อที่ 86.9 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 20 เขต (Arrondissement) ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดของยุโรป