ไตรมาสที่ 4/2017 ตุลาคม-ธันวาคม

 TAT 4/2017

TAT Review 4/2017
ไตรมาส ที่ 4 ปีพศ. 2560 (ต.ค.-ธ.ค.)
Tourist go home
กระแสการต่อต้านนักท่องเที่ยว